Big Dao Exploration
Big Dao Exploration

合阴阳

凡将合阴阳之方,握手,出腕阳,揗肘房,抵腋旁,上灶纲,抵领乡,揗拯匡,覆周环,下缺盆,过醴津,陵勃海,上恒山,入玄门,御交筋,上欱精神,乃能久视而与天地侔存。交筋者,玄门中交脉也,为得操揗之,使体皆乐痒,悦怿以好。虽欲勿为,作相呴相抱,以恣戏道。戏道:一曰气上面热,徐呴;二曰乳坚鼻汗,徐抱;三曰舌薄而滑,徐屯;四曰下液股湿,徐操;五曰嗌干咽唾,徐撼,此谓五欲之征。征备乃上,上揕而勿内,以致其气。气至,深内而上撅之,以抒其热,因复下反之,毋使其气歇,而女乃大竭。然后热十动,接十节,杂十修。接形已没,遂气宗门,乃观八动,听五音,察十已之征。

十动:始十,次廿、卅、、五十、六十、七十、八十、九十、百,出入而毋泻。一动毋泻,耳目聪明,再而音声章,三而皮革光,四而脊胁强,五而尻髀壮,六而水道行,七而至坚以强,八而腠理光,九而通神明,十而为身常,此谓十动。

十节:一曰虎游,二曰蝉附,三曰尺蠖,四曰囷角,五曰蝗磔,六曰猿踞,七曰蟾诸,八曰兔骛,九曰蜻蛉,十曰鱼嘬。

十修:一曰上之,二曰下之,三曰左之,四曰右之,五曰疾之,六曰徐之,七曰希之,八曰数之,九曰浅之,十曰深之。

八动:一曰接手,二曰伸肘,三曰直踵,四曰侧钩,五曰上钩,六曰交股,七曰平踊,八曰振动。夫接手者,欲腹之傅也;伸肘者,欲上之摩且距也;直踵者,深不及也;侧钩者,旁欲摩也;上钩者,欲下摩也;交股者,刺太过也;平踊者,欲浅也;振动者,欲人久持之也。

瘛息者,内急也;喘息,至美也;累哀者,玉策入而痒乃始也;吙者,盐甘甚也,啮者,身振动,欲人之久也。

昏者,男之精壮;早者,女之精积。吾精以养女精,前脉皆动,皮肤气血皆作,故能发闭通塞,中府受输而盈。

十已之征:一已而清凉出,再已而臭如燔骨,三已而燥,四已而膏,五已而芗,六已而滑,七已而,八已而脂,九已而胶,十已而腴,腴已复滑,清凉复出,是谓大卒。大卒之征,鼻汗唇白,手足皆作,尻不傅席,起而去,成死为薄。当此之时,中极气张,精神入藏,乃生神明。