Big Dao Exploration
Big Dao Exploration

五行

五行
金,木,水,火,土。

五行相生
木生火,火生 土,土生金,金生水,水生木。

五行相克
木克土,土克 水,水克火、火克金、金克木。

五行性质
水润下、火炎上、木曲直、金从革、土稼穑

五行与人体内脏
肾为水,心为火,肝为木,肺为金,脾为土。
以五行相生,生者为母,受生者为子。
以五行相克,克者为夫,受克者为妻。
以子母言之,肾气生肝气,肝气生心气,心气生脾气,脾气生肺气,肺气生肾气。
以夫妻言之,肾气克心气,心气克肺气,肺气克肝气,肝气克脾气,脾气克肾气。
肾者,心之夫,肝之母,脾之妻,肺之子。
肝者,脾之夫,心之母,肺之妻,肾之子。
心者,肺之夫,脾之母,肾之妻,肝之子。
肺者,肝之夫,肾之母,心之妻,脾之子。
脾者,肾之夫,肺之母,肝之妻,心之子。

五行,方位,天干,颜色
木:东方,甲 乙,绿色
火:南方,丙 丁,红色
土:中央,戊 己,黄色
金:西方,庚 辛,白色
水:北方,壬 癸,黑色
又曰:南方丙丁火,东方甲乙木,北方壬癸水,西方庚辛金,中央戊己土

五行,地支,四季

四季
方位 西
地支
五行 阳木 阴木 阳土 阴火 阳火 阴土 阳金 阴金 阳土 阴水 阳水 阴土

 

五行,生肖
鼠、牛、虎、 兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。

子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、 巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。

五行,八卦
金—乾、兑: 乾为天,兑为泽;
火—离: 离为火;
木—震、巽: 震为雷,巽为风;
水—坎: 坎为水;
土—艮、坤: 艮为山,坤为地。

九宫八卦五行

巽(木)
离(火)
坤(土)
震(木)
 
兑(金)
艮(土)
坎(水)
乾(金)

 


五行衍生

震巽坤艮乾兑
五行
木生火火生土土生金金生水水生木
木克土火克金土克水金克木水克火
木曰曲直火曰炎上土爱稼穑金曰从革水曰润下
五方西
五季长夏
日旦、平旦日中日西日入、合夜午夜、夜半
热/署、火湿燥/干燥
运化
甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
寅卯巳午辰戌、丑未申酉子亥
青龙朱雀勾陈、腾蛇、轩辕、麒麟白虎玄武
岁星荧惑镇星太白辰星
三、七一、九五、五二、八四、六
青(苍)红(赤)
角(3)徵、征(5)宫(1)商(2)羽(6)
臊、臭、腐、朽
自然、平
栗子
麻、麦黍/高粱、麦粟/稷、小米
小肠、三焦大肠膀胱
唇四白
人中、口
血脉皮毛
肝藏血心藏脉脾藏营肺藏气肾藏精
肝恶风心恶热脾恶湿肺恶寒肾恶燥
久行伤肝、筋久视伤心、血久坐伤脾、肉久卧伤肺、气
钩(洪)代(缓0毛(浮)石(沉)
少刚(雅)阳刚(急)申和(直)少柔(刚)
食指中指大拇指无名指小指