Big Dao Exploration
Big Dao Exploration

皇极经世(卷一卷二)

 经名:皇极经世。又名:皇极经晋书。宋邵雍撰。十二卷。底本出处:明《 正统道藏》 太玄部。参校版本:文渊阁《四库全书》 本(简称四库本)。

 目录

 皇极经世卷第一

 卷一上

 观物篇之一

 观物篇之二

 卷一中

 观物篇之三

 观物篇之四

 卷一下

 观物篇之五

 观物篇之六

 皇极经世卷第二

 卷二上

 观物篇之七

 观物篇之八

 卷二中

 观物篇之九

 观物篇之十

 卷二下

 观物篇之十一

 观物篇之十二

 皇极经世卷第三

 卷三上

 观物篇之十三

 观物篇之十四

 卷三中

 观物篇之十五

 观物篇之十六

 卷三下

 观物篇之十七

 观物篇之十八

 皇极经世卷第四

 卷四上

 观物篇之十九

 观物篇之二十

 卷四中

 观物篇之二十一

 观物篇之二十二

 卷四下

 观物篇之二十三

 观物篇之二十四

 皇极经世卷第五

 卷五上

 观物篇之二十五

 观物篇之二十六

 观物篇之二十七

 卷五中

 观物篇之二十八

 观物篇之二十九

 卷五下

 观物篇之三十

 皇极经世卷第六

 卷六上

 观物篇之三十一

 观物篇之三十二

 卷六中

 观物篇之三十二

 观物篇之三十三

 卷六下

 观物篇之三十四

 皇极经世卷第七

 卷七上

 观物篇之三十五

 观物篇之三十六

 卷七中

 观物篇之三十六

 观物篇之三十七

 卷七下

 观物篇之三十七

 观物篇之三十八

 皇极经世卷第八

 卷八上

 观物篇之三十九

 观物篇之四十

 卷八中

 观物篇之四十

 观物篇之四十一

 卷八下

 观物篇之四十一

 观物篇之四十二

 皇极经世卷第九

 卷九上

 观物篇之四十三

 观物篇之四十四

 卷九中

 观物篇之四十四

 观物篇之四十五

 卷九下

 观物篇之四十五

 观物篇之四十六\

 皇极经世卷第十

 卷十上

 观物篇之四十七

 观物篇之四十八

 卷十中

 观物篇之四十八

 观物篇之四十九

 卷十下

 观物篇之五十

 皇极经世卷十一

 卷十一上

 观物篇之五十一

 观物篇之五十二

 观物篇之五十三

 观物篇之五十四

 观物篇之五十五

 观物篇之五十六

 卷十一下

 观物篇之五十七

 观物篇之五十八

 观物篇之五十九

 观物篇之六十

 观物篇之六十一

 观物篇之六十二

 皇极经世卷十二

 卷十二上

 观物外篇上

  卷十二下

 观物外篇下

 

皇极经世卷第一#1

         三川邵尧夫撰

 以元经会之一     观物篇之一

 以元经会之二     观物篇之二

 以元经会之三     观物篇之三

 以元经会之四     观物篇之四

 以元经会之五     观物篇之五

 以元经会之六     观物篇之六

 皇极经世卷第一之上#2

 以元经会之一 观物篇之-#3

 日申一月子一星甲一 辰子一

 辰丑二

 辰寅三

 辰卯四

 辰辰五

 辰巳六

 辰午七

 辰未八

 辰申九

 辰酉十

 辰戌十一

 辰亥十二

 星乙二 辰子十三

 辰丑十四

 辰寅十五

 辰卯十六

 辰辰十七

 辰巳十八

 辰午十九

 辰未二十

 辰申二十一

 辰酉二+二

 辰戌二+三

 辰亥二+四

 星丙三 辰子二+五

 辰丑二+六

 辰寅二十七

 辰卯二十八

 辰辰二+九

 辰巳三+

 辰午三十一

 辰未三+二

 辰申三十三

 辰酉三+四

 辰戌三十五

 辰亥三十六

 星丁四 辰子三十七

 辰丑三十八

 辰寅三十九

 辰卯四十

 辰辰四十一

 辰巳四十二

 辰午四十三

 辰未四十四

 辰申四十五

 辰酉四十六

 辰戌四十七

 辰亥四十八

 星戊五 辰子四十九

 辰丑五十

 辰寅五十一

 辰卯五+二

 辰辰五+三

 辰巳五十四

 辰午五十五

 辰未五十六

 辰申五十七

 辰酉五十八

 辰戌五十九

 辰亥六十

 星己六 辰子六十一

 辰丑六十二

 辰寅六十三

 辰卯六十四

 辰辰六+五

 辰巳六十六

 辰午六十七

 辰未六十八

 辰申六十九

 辰酉七十

 辰戌七十一

 辰亥七十二

 星庚七 辰子七十三

 辰丑七十四

 辰寅七十五

 辰卯七十六

 辰辰七十七

 辰巳七十八

 辰午七十九

 辰未八十

 辰申八十一

 辰酉八十二

 辰戌八十三

 辰亥八十四

 星辛八  辰子八十五

 辰丑八十六

 辰寅八十七

 辰卯八十八

 辰辰八十九

 辰巳九十

 辰午九十一

 辰未九十二

 辰申九士二

 辰酉九十四

 辰戌九十五

 辰亥九十六

 星壬九 辰子九十七

 辰丑九十八

 辰寅九九

 辰卯一百

 辰辰一百一

 辰巳一百二

 辰午一百三

 辰未一百四

 辰申一百五

 辰酉一百六

 辰戌一百七

 辰亥一百八

 星癸十 辰子一百九

 辰丑一百十

 辰寅一百十一

 辰卯一百十二

 辰辰一百十三

 辰巳一百十四

 辰午一百十五

 辰未一百十六

 辰申一百十七

 辰酉一百十八

 辰戌一百十九

 辰亥一百二十

 星甲十一 辰子一百二十一

 辰丑一百二十二

 辰寅一百二+三

 辰卯一百二十四

 辰辰一百二+五

 辰巳一百二+六

 辰午一百二+七

 辰未一百二十八

 辰申一百二+九

 辰酉一百三+

 辰戌一百三十一

 辰亥一百三+二

 星乙十二 辰子一百三+三

 辰丑一百三+四

 辰寅一百三十五

 辰卯一百三十六

 辰辰一百三十七

 辰巳一百三十八

 辰午一百三+九

 辰未一百四十

 辰申一百四十一

 辰酉一百四十二

 辰戌一百四十三

 辰亥一百四十四

 星丙十三 辰子一百四十五

 辰丑一百四十六

 辰寅一百四十七

 辰卯一百四十八

 辰辰一百四十九

 辰巳一百五十

 辰午一百五十一

 辰未一百五十二

 辰申一百五+三

 辰酉一百五十四

 辰戌一百五十五

 辰亥一百五十六

 星丁十四 辰子一百五十七

 辰丑一百五十八

 辰寅一百五十九

 辰卯一百六十

 辰辰一百六十一

 辰巳一百六十二

 辰午一百六十三

 辰未一百六十四

 辰申一百六十五

 辰酉一百六十六

 辰戌一百六十七

 辰亥一百六+八

 星戊十五 辰子一百六+九

 辰丑一百七十

 辰寅一百七十一

 辰卯一百七十二

 辰辰一百七十三

 辰巳一百七十四

 辰午一百七十五

 辰未一百七十六

 辰申一百七十七

 辰酉一百七十八

 辰戌一百七十九

 辰亥一百八十

 星己十六 辰子一百八十一

 辰丑一百八+二

 辰寅一百八士三

 辰卯一百八十四

 辰辰一百八十五

 辰巳一百八十六

 辰午一百八十七

 辰未一百八十八

 辰申一百八+九

 辰酉一百九十

 辰戌一百九十一

 辰亥一百九十二

 星庚十七 辰子一百九十三

 辰丑一百九十四

 辰寅一百九十五

 辰卯一百九+六

 辰辰一百九十七

 辰巳一百九十八

 辰午一百九十九

 辰未二百

 辰申二百一

 辰酉二百二

 辰戌二百三

 辰亥二百四

 星辛十八 辰子二百五

 辰丑二百六

 辰寅二百七

 辰卯二百八

 辰辰二百九

 辰巳二百一十

 辰午二百一十一

 辰未二百一十二

 辰申二百一十三

 辰酉二百一十四

 辰戌二百一十五

 辰亥二百一十六

 星壬十九 辰子二百一十七

 辰丑二百一十八

 辰寅二百一十九

 辰卯二百二十

 辰辰二百二十一

 辰巳二百二十二

 辰午二百二士二

 辰未二百二十四

 辰申二百二十五

 辰酉二百二十六

 辰戌二百二十七

 辰亥二百二十八

 星癸二十 辰子二百二十九

 辰丑二百三+

 辰寅二百三十一

 辰卯二百三十二

 辰辰二百三十三

 辰巳二百三十四

 辰午二百三+五

 辰未二百三十六

 辰申二百三十七

 辰酉二百三十八

 辰戌二百三十九

 辰亥二百四十

 星甲二十一 辰子二百四+一

 辰丑二百四十二

 辰寅二百四十三

 辰卯二百四十四

 辰辰二百四十五

 辰巳二百四十六

 辰午二百四+七

 辰未二百四十八

 辰申二百四十九

 辰酉二百五十

 辰戌二百五十一

 辰亥二百五十二

 星乙二+二 辰子二百五十三

 辰丑二百五十四

 辰寅二百五十五

 辰卯二百五十六

 辰辰二百五十七

 辰巳二百五十八

 辰午二百五十九

 辰未二百六十

 辰申二百六十一

 辰酉二百六+二

 辰戌二百六十三

 辰亥二百六十四

 星丙二十三 辰子二百六十五

 辰丑二百六十六

 辰寅二百六十七

 辰卯二百六十八

 辰辰二百六十九

 辰巳二百七十

 辰午二百七十一

 辰未二百七十二

 辰申二百七十三

 辰酉二百七十四

 辰戌二百七十五

 辰亥二百七十六

 星丁二十四 辰子二百七十七

 辰丑二百七十八

 辰寅二百七十九

 辰卯二百八十

 辰辰二百八十一

 辰巳二百八十二

 辰午二百八十三

 辰未二百八十四

 辰申二百八十五

 辰酉二百八十六

 辰戌二百八十七

 辰亥二百八十八

 星戊二十五 辰子二百八十九

 辰丑二百九十

 辰寅二百九十一

 辰卯二百九十二

 辰辰二百九十三

 辰巳二百九十四

 辰午二百九十五

 辰未二百九十六

 辰申二百九十七

 辰酉二百九十八

 辰戌二百九十九

 辰亥三百

 星己二十六 辰子三百一

 辰丑三百二

 辰寅三百三

 辰卯三百四

 辰辰三百五

 辰巳三百六

 辰午三百七

 辰未三百八

 辰申三百九

 辰酉三百一十

 辰戌三百一十一

 辰亥三百一十二

 星庚二十七 辰子三百一十三

 辰丑三百一十四

 辰寅三百一十五

 辰卯三百一十六

 辰辰三百一十七

 辰巳三百一十八

 辰午三百一十九

 辰未三百二十

 辰申三百二十一

 辰酉三百二十二

 辰戌三百二十三

 辰亥三百二十四

 星辛二十八 辰子三百二十五

 辰丑三百二十六

 辰寅三百二十七

 辰卯三百二十八

 辰辰三百二十九

 辰巳三百三十

 辰午三百三十一

 辰未三百三十二

 辰申三百三十三

 辰酉三百三十四

 辰戌三百三十五

 辰亥三百三十六

 星壬二十九辰子三百三十七

 辰丑三百三十八

 辰寅三百三十九

 辰卯三百四十

 辰辰三百四十一

 辰巳三百四十二

 辰午三百四十三

 辰未三百四十四

 辰申三百四十五

 辰酉三百四十六

 辰戌三百四十七

 辰亥三百四十八

 星癸三十 辰子三百四十九

 辰丑三百五十

 辰寅三百五十一

 辰卯三百五十二

 辰辰三百五十三

 辰巳三百五十四

 辰午三百五十五

 辰未三百五十六

 辰申三百五十七

 辰酉三百五十八

 辰戌三百五十九

 辰亥三百六十

 以元经会之二 观物篇之二

 月丑二星甲三十一 辰子三百六十一

 辰丑三百六十二

 辰寅三百六十三

 辰卯三百六十四

 辰辰三百六十五

 辰巳三百六十六

 辰午三百六十七

 辰未三百六十八

 辰申三百六十九

 辰酉三百七十

 辰戌三百七十一

 辰亥三百七+二

 星乙三十二 辰子三百七十三

 辰丑三百七+四

 辰寅三百七+五

 辰卯三百七十六

 辰辰三百七十七

 辰巳三百七十八

 辰午三百七十九

 辰未三百八十

 辰申三百八十一

 辰酉三百八十二

 辰戌三百八十三

 辰亥三百八十四

 星丙三十三 辰子三百八十五

 辰丑三百八十六

 辰寅三百八十七

 辰卯三百八十八

 辰辰三百八十九

 辰巳三百九十

 辰午三百九十一

 辰未三百九十二

 辰申三百九十三

 辰酉三百九十四

 辰戌三百九十五

 辰亥三百九十六

 星丁三十四 辰子三百九十七

 辰丑三百九十八

 辰寅三百九十九

 辰卯四百

 辰辰四百一

 辰巳四百二

 辰午四百三

 辰未四百四

 辰申四百五

 辰酉四百六

 辰戌四百七

 辰亥四百八

 星戊三+五 辰子四百九

 辰丑四百一十

 辰寅四百一十一

 辰卯四百一十二

 辰辰四百一十三

 辰巳四百一十四

 辰午四百一十五

 辰未四百一十六

 辰申四百一十七

 辰酉四百一十八

 辰戌四百一十九

 辰亥四百二十

 星己三+六 辰子四百二十一

 辰丑四百二十二

 辰寅四百二十三

 辰卯四百二十四

 辰辰四百二十五

 辰巳四百二十六

 辰午四百二十七

 辰未四百二十八

 辰申四百二十九

 辰酉四百三十

 辰戌四百三十一

 辰亥四百三十二

 星庚三十七 辰子四百三十三

 辰丑四百三十四

 辰寅四百三十五

 辰卯四百三十六

 辰辰四百三十七

 辰巳四百三十八

 辰午四百三十九

 辰未四百四十

 辰申四百四十一

 辰酉四百四十二

 辰戌四百四十三

 辰亥四百四十四

 星辛三十八 辰子四百四十五

 辰丑四百四十六

 辰寅四百四十七

 辰卯四百四十八

 辰辰四百四十九

 辰巳四百五十

 辰午四百五十一

 辰未四百五十二

 辰申四百五十三

 辰酉四百五十四

 辰戌四百五十五

 辰亥四百五十六

 星壬三十九 辰子四百五十七

 辰丑四百五十八

 辰寅四百五十九

 辰卯四百六十

 辰辰四百六十一

 辰巳四百六十二

 辰午四百六十三

 辰未四百六十四

 辰申四百六十五

 辰酉四百六十六

 辰戌四百六十七

 辰亥四百六十八

 星癸四十 辰子四百六十九

 辰丑四百七十

 辰寅四百七十一

 辰卯四百七+二

 辰辰四百七十三

 辰巳四百七十四

 辰午四百七十五

 □     辰未四百七十六

 辰申四百七十七

 辰酉四百七十八

 辰戌四百七十九

 辰亥四百八十

 星甲四十一 辰子四百八十一

 辰丑四百八十二

 辰寅四百八十三

 辰卯四百八十四

 辰辰四百八十五

 辰巳四百八十六

 辰午四百八十七

 辰未四百八十八

 辰申四百八十九

 辰酉四百九十

 辰戌四百九十一

 辰亥四百九十二

 星乙四十二 辰子四百九十三

 辰丑四百九十四

 辰寅四百九十五

 辰卯四百九十六

 辰辰四百九十七

 辰巳四百九十八

 辰午四百九十九

 辰未五百

 辰申五百一

 辰酉五百二

 辰戌五百三

 辰亥五百四

 星丙四十三 辰子五百五

 辰丑五百六

 辰寅五百七

 辰卯五百八

 辰辰五百九

 辰巳五百一十

 辰午五百一十一

 辰未五百一十二

 辰申五百一十三

 辰酉五百一十四

 辰戌五百一十五

 辰亥五百一十六

 星丁四十四 辰子五百一十七

 辰丑五百一十八

 辰寅五百一十九

 辰卯五百二十

 辰辰五百二十一

 辰巳五百二十二

 辰午五百二十三

 辰未五百二十四

 辰申五百二十五

 辰酉五百二十六

 辰戌五百二十七

 辰亥五百二十八

 星戊四十五 辰子五百二十九

 辰丑五百三十

 辰寅五百三十一

 辰卯五百三十三

 辰辰五百三十三

 辰巳五百三十四

 辰午五百三十五

 辰未五百三十六

 辰申五百三十七

 辰酉五百三十八

 辰戌五百三十九

 辰亥五百四十

 星己四十六 辰子五百四十一

 辰丑五百四十二

 辰寅五百四十三

 辰卯五百四十四

 辰辰五百四十五

 辰巳五百四十六

 辰午五百四十七

 辰未五百四十八

 辰申五百四十九

 辰酉五百五十

 辰戌五百五十一

 辰亥五百五十二

 星庚四十七 辰子五百五十三

 辰丑五百五十四

 辰寅五百五十五

 辰卯五百五十六

 辰辰五百五十七

 辰巳五百五十八

 辰午五百五十九

 辰未五百六十

 辰申五百六十一

 辰酉五百六十二

 辰戌五百六十三

 辰亥五百六十四

 星辛四十八 辰子五百六十五

 辰丑五百六十六

 辰寅五百六十七

 辰卯五百六十八

 辰辰五百六十九

 辰已五百七十

 辰午五百七十一

 辰未五百七十二

 辰申五百七十三

 辰酉五百七十四

 辰戌五百七十五

 辰亥五百七十六

 星壬四十九 辰子五百七十七

 辰丑五百七十八

 辰寅五百七十九

 辰卯五百八十

 辰辰五百八十一

 辰巳五百八十二

 辰午五百八十三

 辰未五百八十四

 辰申五百八十五

 辰酉五百八十六

 辰戌五百八十七

 辰亥五百八十八

 星癸五十 辰子五百八十九

 辰丑五百九十

 辰寅五百九十一

 辰卯五百九十二

 辰辰五百九十三

 辰巳五百九十四

 辰午五百九十五

 辰未五百九十六

 辰申五百九十七

 辰酉五百九十八

 辰戌五百九十九

 辰亥六百

 星甲五十一 辰子六百一

 辰丑六百二

 辰寅六百三

 辰卯六百四

 辰辰六百五

 辰巳六百六

 辰午六百七

 辰未六百八

 辰申六百九

 辰酉六百一十

 辰戌六百一十一

 辰亥六百一十二

 星乙五+二 辰子六百一十三

 辰丑六百一十四

 辰寅六百一十五

 辰卯六百一十六

 辰辰六百一十七

 辰巳六百一十八

 辰午六百一十九

 辰未六百二十

 辰申六百二十一

 辰酉六百二十二

 辰戌六百二十三

 辰亥六百二十四

 星丙五+三 辰子六百二十五

 辰丑六百二十六

 辰寅六百二十七

 辰卯六百二十八

 辰辰六百二十九

 辰巳六百三十

 辰午六百三十一

 辰未六百三十二

 辰申六百三十三

 辰酉六百三十四

 辰戌六百三十五

 辰亥六百三十六

 星丁五十四 辰子六百三十七

 辰丑六百三十八

 辰寅六百三十九

 辰卯六百四十

 辰辰六百四十一

 辰巳六百四十二

 辰午六百四十三

 辰未六百四十四

 辰申六百四十五

 辰酉六百四十六

 辰戌六百四十七

 辰亥六百四十八

 星戊五十五 辰子六百四十九

 辰丑六百五十

 辰寅六百五十一

 辰卯六百五十二

 辰辰六百五十三

 辰巳六百五十四

 辰午六百五十五

 辰未六百五十六

 辰申六百五十七

 辰酉六百五十八

 辰戌六百五十九

 辰亥六百六十

 星己五十六 辰子六百六十一

 辰丑六百六十二

 辰寅六百六十三

 辰卯六百六十四

 辰辰六百六十五

 辰巳六百六十六

 辰午六百六十七

 辰未六百六十八

 辰申六百六十九

 辰酉六百七十

 辰戌六百七十一

 辰亥六百七十二

 星庚五十七 辰子六百七十三

 辰丑六百七十四

 辰寅六百七十五

 辰卯六百七十六

 辰辰六百七十七

 辰巳六百七十八

 辰午六百十十九

 辰未六百八十

 辰申六百八十一

 辰酉六百八十二

 辰戌六百八十三

 辰亥六百八十四

 星辛五十八辰子六百八十五

 辰丑六百八十六

 辰寅六百八十七

 辰卯六百八十八

 辰辰六百八十七

 辰巳六百九十

 辰午六百九十一

 辰未六百九十二

 辰申六百九十三

 辰酉六百九十四

 辰戌六百九十五

 辰亥六百九十六

 星壬五十九辰子六百九十七

 辰丑六百九十八

 辰寅六百九十九

 辰卯七百

 辰辰七百一

 辰巳七百二

 辰午七百三

 辰未七百四

 辰申七百五

 辰酉七百六

 辰戌七百七

 辰亥七百八

 星癸六十辰子七百九

 辰丑七百十

 辰寅七百十一

 辰卯七百十二

 辰辰七百十三

 辰巳七百十四

 辰午七百十五

 辰未七百十六

 辰申七百十七

 辰酉七百十八

 辰戌七百十九

 辰亥七百二十

 皇极经世卷第一之上竟

 #1此标题原无,系整理者所加。此后每卷均按此方式处理,不再出注。

 #2此标题原注在『三川邵尧夫撰』之前,系整理者调整至此后文有按此方式处理者,均不出注。

 #3此标题原无,系整理者所加,后文有类似於此者,均不出注。

 皇极经世卷第一

 三川邵晓夫撰

 皇极经世卷第一之中

 以元经会之三 观物篇之三

 月寅三星甲六十一 辰子七百二十一

 辰丑七百二十二

 辰寅七百二十三

 辰卯七百二十四

 辰辰七百二十五

 辰巳七百二十六

 辰午七百二十七

 辰未七百二十八

 辰申七百二十九

 辰酉七百三十

 辰戌七百三十一

 辰亥七百三十二

 星乙六十二 辰子七百三十三

 辰丑七百三十四

 辰寅七百三十五

 辰卯七百三十六

 辰辰七百三十七

 辰巳七百三十八

 辰午七百三十九

 辰未七百四十

 辰申七百四十一

 辰酉七百四十二

 辰戌七百四十三

 辰亥七百四十四

 星丙六十三 辰子七百四十五

 辰丑七百四十六

 辰寅七百四十七

 辰卯七百四十八

 辰辰七百四十九

 辰巳七百五十

 辰午七百五十一

 辰未七百五十二

 辰申七百五十三

 辰酉七百五十四

 辰戌七百五十五

 辰亥七百五十六

 星丁六十四 辰子七百五十七

 辰丑七百五十八

 辰寅七百五十九

 辰卯七百六十

 辰辰七百六十一

 辰巳七百六十二

 辰午七百六十三

 辰未七百六十四

 辰申七百六十五

 辰酉七百六十六

 辰戌七百六十七

 辰亥七百六十八

 星戊六十五 辰子七百六十九

 辰丑七百七十

 辰寅七百七十一

 辰卯七百七十二

 辰辰七百七十三

 辰巳七百七十四

 辰午七百七十五

 辰未七百七十六

 辰申七百七十七

 辰酉七百七十八

 辰戌七百七十九

 辰亥七百八十

 星己六十六 辰子七百八十一

 辰丑七百八十二

 辰寅七百八十三

 辰卯七百八十四

 辰辰七百八十五

 辰巳七百八十六

 辰午七百八十七

 辰未七百八十八

 辰申七百八十九

 辰酉七百九十

 辰戌七百九十一

 辰亥七百九十二

 星庚六十七 辰子七百九十三

 辰丑七百九十四

 辰寅七百九十五

 辰卯七百九十六

 辰辰七百九十七

 辰巳七百九十八

 辰午七百九十九

 辰未八百

 辰申八百一

 辰酉八百二

 辰戌八百三

 辰亥八百四

 星辛六十八 辰子八百五

 辰丑八百六

 辰寅八百七

 辰卯八百八

 辰辰八百九

 辰巳八百一十

 辰午八百一十一

 辰未八百一十二

 辰申八百一十三

 辰酉八百一十四

 辰戌八百一十五

 辰亥八百一十六

 星壬六十九 辰子八百一十七

 辰丑八百一十八

 辰寅八百一十九

 辰卯八百二十

 辰辰八百二十一

 辰巳八百二十二

 辰午八百二十三

 辰未八百二十四

 辰申八百二十五

 辰酉八百二十六

 辰戌八百二十七

 辰亥八百二十八

 星癸七十 辰子八百二十九

 辰丑八百三十

 辰寅八百三十一

 辰卯八百三十二

 辰辰八百三十三

 辰巳八百三十四

 辰午八百三十五

 辰未八百三十六

 辰申八百三十七

 辰酉八百三十八

 辰戌八百三十九

 辰亥八百四十

 星甲七十一 辰子八百四十一

 辰丑八百四十二

 辰寅八百四十三

 辰卯八百四十四

 辰辰八百四十五

 辰巳八百四十六

 辰午八百四十七

 辰未八百四十八

 辰申八百四十九

 辰酉八百五十

 辰戌八百五十一

 辰亥八百五十二

 星乙七十二 辰子八百五十三

 辰丑八百五十四

 辰寅八百五十五

 辰卯八百五十六

 辰辰八百五十七

 辰巳八百五十八

 辰午八百五十九

 辰未八百六十

 辰申八百六十一

 辰酉八百六十二

 辰戌八百六十三

 辰亥八百六十四

 星丙七十三 辰子八百六十五

 辰丑八百六十六

 辰寅八百六十七

 辰卯八百六十八

 辰辰八百六十九

 辰巳八百七十

 辰午八百七十一

 辰未八百七十二

 辰申八百七十三

 辰酉八百七十四

 辰戌八百七十五

 辰亥八百七十六

 星丁七十四 辰子八百七十七

 辰丑八百七十八

 辰寅八百七十九

 辰卯八百八十

 辰辰八百八十一

 辰巳八百八十二

 辰午八百八十三

 辰未八百八十四

 辰申八百八十五

 辰酉八百八十六

 辰戌八百八十七

 辰亥八百八十八

 星戊七十五 辰子八百八十九

 辰丑八百九十

 辰寅八百九十一

 辰卯八百九十二

 辰辰八百九十三

 辰巳八百九十四

 辰午八百九十五

 辰未八百九十六

 辰申八百九十七

 辰酉八百九十八

 辰戌八百九十九

 辰亥九百

 星己七十六 辰子九百一

 辰丑九百二

 辰寅九百三

 辰卯九百四

 辰辰九百五

 辰巳九百六

 辰午九百七

 辰未九百八

 辰申九百九

 辰酉九百一十

 辰戌九百一十一

 辰亥九百一十二

 星庚七十七 辰子九百一十三

 辰丑九百一十四

 辰寅九百一十五

 辰卯九百一十六

 辰辰九百一十七

 辰巳九百一十八

 辰午九百一十九

 辰未九百二十

 辰申九百二十一

 辰酉九百二十二

 辰戌九百二十三

 辰亥九百二十四

 星辛七十八 辰子九百二十五

 辰丑九百二十六

 辰寅九百二十七

 辰卯九百二十八

 辰辰九百二十九

 辰巳九百三十

 辰午九百三十一

 辰未九百三十二

 辰申九百三十三

 辰酉九百三十四

 辰戌九百三十五

 辰亥九百三十六

 星壬七十九 辰子九百三十七

 辰丑九百三十八

 辰寅九百三十九

 辰卯九百四十

 辰辰九百四十一

 辰巳九百四十二

 辰午九百四十三

 辰未九百四十四

 辰申九百四十五

 辰酉九百四十六

 辰戌九百四十七

 辰亥九百四十八   星癸八十 辰子九百四十九

 辰丑九百五十

 辰寅九百五十一

 辰卯九百五十二

 辰辰九百五十三

 辰巳九百五十四

 辰午九百五十五

 辰未九百五十六

 辰申九百五十七

 辰酉九百五十八

 辰戌九百五十九

 辰亥九百六十

 星甲八十一 辰子九百六十一

 辰丑九百六十二

 辰寅九百六十三

 辰卯九百六十四

 辰辰九百六十五

 辰巳九百六十六

 辰午九百六十七

 辰未九百六十八

 辰申九百六十九

 辰酉九百七十

 辰戌九百七十一

 辰亥九百七十二

 星乙八十二 辰子九百七十三

 辰丑九百七十四

 辰寅九百七十五

 辰卯九百七十六

 辰辰九百七十七

 辰巳九百七十八

 辰午九百七十九

 辰未九百八十

 辰申九百八十一

 辰酉九百八十二

 辰戌九百八十三

 辰亥九百八十四

 星丙八十三 辰子九百八十五

 辰丑九百八十六

 辰寅九百八十七

 辰卯九百八十八

 辰辰九百八十九

 辰巳九百九十

 辰午九百九十一

 辰未九百九十二

 辰申九百九十三

 辰酉九百九十四

 辰戌九百九十五

 辰亥九百九十六

 星丁八十四 辰子九百九十七

 辰丑九百九十八

 辰寅九百九十九

 辰卯一千

 辰辰一千一

 辰巳一千二

 辰午一千三

 辰未一千四

 辰申一千五

 辰酉一千六

 辰戌一千七

 辰亥一千八

 星戊八十五 辰子一千九

 辰丑一千一十

 辰寅一千一十一

 辰卯一千一十二

 辰辰一千一十三

 辰巳一千一十四

 辰午一千一十五

 辰未一千一十六

 辰申一千一十七

 辰酉一千一十八

 辰戌一千一十九

 辰亥一千二十

 星己八十六 辰子一千二十一

 辰丑一千二十二

 辰寅一千二十三

 辰卯一千二十四

 辰辰一千二十五

 辰巳一千二十六

 辰午一千二十七

 辰未一千二十八

 辰申一千二十九

 辰酉一千三十

 辰戌一千三十一

 辰亥一千三十二

 星庚八十七 辰子一千三十三

 辰丑一千三十四

 辰寅一千三十五

 辰卯一千三十六

 辰辰一千三十七

 辰巳一千三十八

 辰午一千三十九

 辰未一千四十

 辰申一千四十一

 辰酉一千四十二

 辰戌一千四十三

 辰亥一千四十四

 星辛八十八 辰子一千四十五

 辰丑一千四十六

 辰寅一千四十七

 辰卯一千四十八

 辰辰一千四十九

 辰巳一千五十

 辰午一千五十一

 辰未一千五十二

 辰申一千五十三

 辰酉一千五十四

 辰戌一千五十五

 辰亥一千五十六

 星壬八十九 辰子一千五十七

 辰丑一千五十八

 辰寅一千五十九

 辰卯一千六十

 辰辰一千六十一

 辰巳一千六十二

 辰午一千六十三

 辰未一千六十四

 辰申一千六十五

 辰酉一千六十六

 辰戌一千六十七

 辰亥一千六十八

 星癸九十 辰子一千六十九

 辰丑一千七十

 辰寅一千七十一

 辰卯一千七十二

 辰辰一千七十三

 辰巳一千七十四

 辰午一千七十五

 辰未一千七十六

 辰申一千七十七

 辰酉一千七十八

 辰戌一千七十九

 辰亥一千八十

 以元经会之四 观物篇之四

 月卯四星甲九十一 辰子一千八十一

 辰丑一千八十二

 辰寅一千八十三

 辰卯一千八十四

 辰辰一千八十五

 辰巳一千八十六

 辰午一千八十七

 辰未一千八十八

 辰申一千八十九

 辰酉一千九十

 辰戌一千九十一

 辰亥一千九十二

 星乙九十二 辰子一千九十三

 辰丑一千九十四

 辰寅一千九十五

 辰卯一千九十六

 辰辰一千九十七

 辰巳一千九十八

 辰午一千九十九

 辰未一千一百

 辰申一千一百一

 辰酉一千一百二

 辰戌一千一百三

 辰亥一千一百四

 星丙九十三 辰子一千一百五

 辰丑一千一百六

 辰寅一千一百七

 辰卯一千一百八

 辰辰一千一百九

 辰巳一千一百一十

 辰午一千一百一十一

 辰未一千一百一十二

 辰申一千一百一十三

 辰酉一千一百一十四

 辰戌一千一百一十五

 辰亥一千一百一十六

 星丁九十四 辰子一千一百一十七

 辰丑一千一百一十八

 辰寅一千一百一十九

 辰卯一千一百二十

 辰辰一千一百二十一

 辰巳一千一百二十二

 辰午一千一百二十三

 辰未一千一百二十四

 辰申一千一百二十五

 辰酉一千一百二十六

 辰戌一千一百二十七

 辰亥一千一百二十八

 星戊九十五 辰子一千一百二十九

 辰丑一千一百三十

 辰寅一千一百三十一

 辰卯一千一百三十二

 辰辰一千一百三十三

 辰巳一千一百三十四

 辰午一千一百三十五

 辰未一千一百三十六

 辰申一千一百三十七

 辰酉一千一百三十八

 辰戌一千一百三十九

 辰亥一千一百四十

 星己九十六 辰子一千一百四十一

 辰丑一千一百四十二

 辰寅一千一百四十三

 辰卯一千一百四十四

 辰辰一千一百四十五

 辰巳一千一百四十六

 辰午一千一百四十七

 辰未一千一百四十八

 辰申一千一百四十九

 辰酉一千一百五十

 辰戌一千一百五十一

 辰亥一千一百五十二

 星庚九十七 辰子一千一百五十三

 辰丑一千一百五十四

 辰寅一千一百五十五

 辰卯一千一百五十六

 辰辰一千一百五十七

 辰巳一千一百五十八

 辰午一千一百五十九

 辰未一千一百六十

 辰申一千一百六十一

 辰酉一千一百六十二

 辰戌一千一百六十三

 辰亥一千一百六十四

 星辛九十八 辰子一千一百六十五

 辰丑一千一百六十六

 辰寅一千一百六十七

 辰卯一千一百六十八

 辰辰一千一百六十九

 辰巳一千一百七十

 辰午一千一百七十一

 辰未一千一百七十二

 辰申一千一百七十三

 辰酉一千一百七十四

 辰戌一千一百七十五

 辰亥一千一百七十六

 星壬九十九 辰子一千一百七十七

 辰丑一千一百七十八

 辰寅一千一百七十九

 辰卯一千一百八十

 辰辰一千一百八十一

 辰巳一千一百八十二

 辰午一千一百八十三

 辰未一千一百八十四

 辰申一千一百八十五

 辰酉一千一百八十六

 辰戌一千一百八十七

 辰亥一千一百八十八

 星癸一百 辰子一千一百八十九

 辰丑一千一百九十

 辰寅一千一百九十一

 辰卯一千一百九十二

 辰辰一千一百九十三

 辰巳一千一百九十四

 辰午一千一百九十五

 辰未一千一百九十六

 辰申一千一百九十七

 辰酉一千一百九十八

 辰戌一千一百九十九

 辰亥一千二百

 星甲一百一 辰子一千二百一

 辰丑一千二百二

 辰寅一千二百三

 辰卯一千二百四

 辰辰一千二百五

 辰巳一千二百六

 辰午一千二百七

 辰未一千二百八

 辰申一千二百九

 辰酉一千二百一十

 辰戌一千二百一十一

 辰亥一千二百一十二

 星乙一百二 辰子一千二百一十三

 辰丑一千二百一十四

 辰寅一千二百一十五

 辰卯一千二百一十六

 辰辰一千二百一十七

 辰巳一千二百一十八

 辰午一千二百一十九

 辰未一千二百二十

 辰申一千二百二十一

 辰酉一千二百二十二

 辰戌一千二百二十三

 辰亥一千二百二十四

 星丙一百三 辰子一千二百二十五

 辰丑一千二百二十六

 辰寅一千二百二十七

 辰卯一千二百二十八

 辰辰一千二百二十九

 辰巳一千二百三十

 辰午一千二百三十一

 辰未一千二百三十二

 辰申一千二百三十三

 辰酉一千二百三十四

 辰戌一千二百三十五

 辰亥一千二百三十六

 星丁一百四 辰子一千二百三十七

 辰丑一千二百三十八

 辰寅一千二百三十九

 辰卯一千二百四十

 辰辰一千二百四十一

 辰巳一千二百四十二

 辰午一千二百四十三

 辰未一千二百四十四

 辰申一千二百四十五

 辰酉一千二百四十六

 辰戌一千二百四十七

 辰亥一千二百四十八

 星戊一百五 辰子一千二百四十九

 辰丑一千二百五十

 辰寅一千二百五十一

 辰卯一千二百五十二

 辰辰一千二百五十三

 辰巳一千二百五十四

 辰午一千二百五十五

 辰未一千二百五十六

 辰申一千二百五十七

 辰酉一千二百五十八

 辰戌一千二百五十九

 辰亥一千二百六十

 星己一百六 辰子一千二百六十一

 辰丑一千二百六十二

 辰寅一千二百六十三

 辰卯一千二百六十四

 辰辰一千二百六十五

 辰巳一千二百六十六

 辰午一千二百六十七

 辰未一千二百六十八

 辰申一千二百六十九

 辰酉一千二百七十

 辰戌一千二百七十一

 辰亥一千二百七十二

 星庚一百七 辰子一千二百七十三

 辰丑一千二百七十四

 辰寅一千二百七十五

 辰卯一千二百七十六

 辰辰一千二百七十七

 辰已一千二百七十八

 辰午一千二百七十九

 辰未一千二百八十

 辰申一千二百八十一

 辰酉一千二百八十二

 辰戌一千二百八十三

 辰亥一千二百八十四

 星辛一百八 辰子一千二百八十五

 辰丑一千二百八十六

 辰寅一千二百八十七

 辰卯一千二百八十八

 辰辰一千二百八十九

 辰巳一千二百九十

 辰午一千二百九十一

 辰未一千二百九十二

 辰申一千二百九十三

 辰酉一千二百九十四

 辰戌一千二百九十五

 辰亥一千二百九十六

 星壬一百九 辰子一千二百九十七

 辰丑一千二百九十八

 辰寅一千二百九十九

 辰卯一千三百

 辰辰一千三百一

 辰巳一千三百二

 辰午一千三百三

 辰未一千三百四

 辰申一千三百五

 辰酉一千三百六

 辰戌一千三百七

 辰亥一千三百八

 星癸一百十 辰子一千三百九

 辰丑一千三百一十

 辰寅一千三百一十一

 辰卯一千三百一十二

 辰辰一千三百一十三

 辰巳一千三百一十四

 辰午一千三百一十五

 辰未一千三百一十六

 辰申一千三百一十七

 辰酉一千三百一十八

 辰戌一千三百一十九

 辰亥一千三百二十

 星甲一百一十一 辰子一千三百二十一

 辰丑一千三百二十二

 辰寅一千三百二十三

 辰卯一千三百二十四

 辰辰一千三百二十五

 辰巳一千三百二十六

 辰午一千三百二十七

 辰未一千三百二十八

 辰申一千三百二十九

 辰酉一千三百三十

 辰戌一千三百三十一

 辰亥一千三百三十二

 星乙一百一十二 辰子一千三百三十三

 辰丑一千三百三十四

 辰寅一千三百三十五

 辰卯一千三百三十六

 辰辰一千三百三十七

 辰巳一千三百三十八

 辰午一千三百三十九

 辰未一千三百四十

 辰申一千三百四十一

 辰酉一千三百四十二

 辰戌一千三百四十三

 辰亥一千三百四十四

 星丙一百一十三 辰子一千三百四十五

 辰丑一千三百四十六

 辰寅一千三百四十七

 辰卯一千三百四十八

 辰辰一千三百四十九

 辰巳一千三百五十

 辰午一千三百五十一

 辰未一千三百五十二

 辰申一千三百五十三

 辰酉一千三百五十四

 辰戌一千三百五十五

 辰亥一千三百五十六

 星丁一百一十四 辰子一千三百五十七

 辰丑一千三百五十八

 辰寅一千三百五十九

 辰卯一千三百六十

 辰辰一千三百六十一

 辰巳一千三百六十二

 辰午一千三百六十三

 辰未一千三百六十四

 辰申一千三百六十五

 辰酉一千三百六十六

 辰戌一千三百六十七

 辰亥一千三百六十八

 星戊一百一十五 辰子一千三百六十九

 辰丑一千三百七十

 辰寅一千三百七十一

 辰卯一千三百七十二

 辰辰一千三百七十三

 辰巳一千三百七十四

 辰午一千三百七十五

 辰未一千三百七十六

 辰申一千三百七十七

 辰酉一千三百七十八

 辰戌一千三百七十九

 辰亥一千三百八十

 星己一百一十六 辰子一千三百八十一

 辰丑一千三百八十二

 辰寅一千三百八十三

 辰卯一千三百八十四

 辰辰一千三百八十五

 辰巳一千三百八十六

 辰午一千三百八十七

 辰未一千三百八十八

 辰申一千三百八十九

 辰酉一千三百九十

 辰戌一千三百九十一

 辰亥一千三百九十一

 星庚一百一十七 辰子一千三百九十三

 辰丑一千三百九十四

 辰寅一千三百九十五

 辰卯一千三百九十六

 辰辰一千三百九十七

 辰巳一千三百九十八

 辰午一千三百九十九

 辰未一千四百

 辰申一千四百一

 辰酉一千四百二

 辰戌一千四百三

 辰亥一千四百四

 星辛一百一十八#1辰子一千四百五

 辰丑一千四百六

 辰寅一千四百七

 辰卯一千四百八

 辰辰一千四百九

 辰巳一千四百一十

 辰午一千四百一十一

 辰未一千四百一十二

 辰申一千四百一十三

 辰酉一千四百一十四

 辰戌一千四百一十五

 辰亥一千四百一十六

 星壬一百一十九 辰子一千四百一十七

 辰丑一千四百一十八

 辰寅一千四百一十九

 辰卯一千四百二十

 辰辰一千四百二十一

 辰巳一千四百二十二

 辰午一千四百二十三

 辰未一千四百二十四

 辰申一千四百二十五

 辰酉一千四百二十六

 辰戌一千四百二十七

 辰亥一千四百二十八

 星癸一百二十 辰子一千四百二十九

 辰丑一千四百三十

 辰寅一千四百三十一

 辰卯一千四百三十二

 辰辰一千四百三十三

 辰巳一千四百三十四

 辰午一千四百三十五

 辰未一千四百三十六

 辰申一千四百三十七

 辰酉一千四百三十八

 辰戌一千四百三十九

 辰亥一千四百四十

 皇极经世卷第一之中

 #1『一百一十八』 原作『 一百一八』 ,据文义及四库本改。

 皇极经世卷第一三川邵尧夫撰

 皇极经世卷第一之下

 以元经会之五 观物篇之五

 月辰五星甲一百二十一辰子一千四百四十一

 辰丑一千四百四十二

 辰寅一千四百四十三

 辰卯一千四百四十四

 辰辰一千四百四十五

 辰巳一千四百四十六

 辰午一千四百四十七

 辰未一千四百四十八

 辰申一千四百四十九

 辰酉一千四百五十

 辰戌一千四百五十一

 辰亥一千四百五十二

 星乙一百二十二 辰子一千四百五十三

 辰丑一千四百五十四

 辰寅一千四百五十五

 辰卯一千四百五十六

 辰辰一千四百五十七

 辰巳一千四百五十八

 辰午一千四百五十九

 辰未一千四百六十

 辰申一千四百六十一

 辰酉一千四百六十二

 辰戌一千四百六十三

 辰亥一千四百六十四

 星丙一百二十三 辰子一千四百六十五

 辰丑一千四百六十六

 辰寅一千四百六十七

 辰卯一千四百六十八

 辰辰一千四百六十九

 辰巳一千四百七十

 辰午一千四百七十一

 辰未一千四百七十二

 辰申一千四百七十三

 辰酉一千四百七十四

 辰戌一千四百七十五

 辰亥一千四百七十六

 星丁一百二十四 辰子一千四百七十七

 辰丑一千四百七十八

 辰寅一千四百七十九

 辰卯一千四百八十

 辰辰一千四百八十一

 辰巳一千四百八十二

 辰午一千四百八十三

 辰未一千四百八十四

 辰申一千四百八十五

 辰酉一千四百八十六

 辰戌一千四百八十七

 辰亥一千四百八十八

 星戊一百二十五 辰子一千四百八十九

 辰丑一千四百九十

 辰寅一千四百九十一

 辰卯一千四百九十二

 辰辰一千四百九十三

 辰巳一千四百九十四

 辰午一千四百九十五

 辰未一千四百九十六

 辰申一千四百九十七

 辰酉一千四百九十八

 辰戌一千四百九十九

 辰亥一千五百

 星己一百二十六 辰子一千五百一

 辰丑一千五百二

 辰寅一千五百三

 辰卯一千五百四

 辰辰一千五百五

 辰巳一千五百六

 辰午一千五百七

 辰未一千五百八

 辰申一千五百九

 辰酉一千五百一十

 辰戌一千五百一十一

 辰亥一千五百一十二

 星庚一百二十七 辰子一千五百一十三

 辰丑一千五百一十四

 辰寅一千五百一十五

 辰卯一千五百一十六

 辰辰一千五百一十七

 辰巳一千五百一十八

 辰午一千五百一十九

 辰未一千五百二十

 辰申一千五百二十一

 辰酉一千五百二十二

 辰戌一千五百二十三

 辰亥一千五百二十四

 星辛一百二十八 辰子一千五百二十五

 辰丑一千五百二十六

 辰寅一千五百二十七

 辰卯一千五百二十八

 辰辰一千五百二十九

 辰巳一千五百三十

 辰午一千五百三十一

 辰未一千五百三十二

 辰申一千五百三十三

 辰酉一千五百三十四

 辰戌一千五百三十五

 辰亥一千五百三十六

 星壬一百二十九 辰子一千五百三十七

 辰丑一千五百三十八

 辰寅一千五百三十九

 辰卯一千五百四十

 辰辰一千五百四十一

 辰巳一千五百四十二

 辰午一千五百四十三

 辰未一千五百四十四

 辰申一千五百四十五

 辰酉一千五百四十六

 辰戌一千五百四十七

 辰亥一千五百四十八

 星癸一百三十 辰子一千五百四十九

 辰丑一千五百五十

 辰寅一千五百五十一

 辰卯一千五百五十二

 辰辰一千五百五十三

 辰巳一千五百五十四

 辰午一千五百五十五

 辰未一千五百五十六

 辰申一千五百五十七

 辰酉一千五百五十八

 辰戌一千五百五十九

 辰亥一千五百六十

 星甲一百三十一 辰子一千五百六十一

 辰丑一千五百六十二

 辰寅一千五百六十三

 辰卯一千五百六十四

 辰辰一千五百六十五

 辰巳一千五百六十六

 辰午一千五百六十七

 辰未一千五百六十八

 辰申一千五百六十九

 辰酉一千五百七十

 辰戌一千五百七十一

 辰亥一千五百七十二

 星乙一百三十二 辰子一千五百七十三

 辰丑一千五百七十四

 辰寅一千五百七十五

 辰卯一千五百七十六

 辰辰一千五百七十七

 辰巳一千五百七十八

 辰午一千五百七十九

 辰未一千五百八十

 辰申一千五百八十一

 辰酉一千五百八十二

 辰戌一千五百八十三

 辰亥一千五百八十四

 星丙一百三十三 辰子一千五百八十五

 辰丑一千五百八十六

 辰寅一千五百八十七

 辰卯一千五百八十八

 辰辰一千五百八十九

 辰巳一千五百九十

 辰午一千五百九十一

 辰未一千五百九十二

 辰申一千五百九十三

 辰酉一千五百九十四

 辰戌一千五百九十五

 辰亥一千五百九十六

 星丁一百三十四 辰子一千五百九十七

 辰丑一千五百九十八

 辰寅一千五百九十九

 辰卯一千六百

 辰辰一千六百一

 辰巳一千六百二

 辰午一千六百三

 辰未一千六百四

 辰申一千六百五

 辰酉一千六百六

 辰戌一千六百七

 辰亥一千六百八

 星戊一百三十五 辰子一千六百九

 辰丑一千六百一十

 辰寅一千六百一十一

 辰卯一千六百一十二

 辰辰一千六百一十三

 辰巳一千六百一十四

 辰午一千六百一十五

 辰未一千六百一十六

 辰申一千六百一十七

 辰酉一千六百一十八

 辰戌一千六百一十九

 辰亥一千六百二十

 星己一百三十六 辰子一千六百二十一

 辰丑一千六百二十二

 辰寅一千六百二十三

 辰卯一千六百二十四

 辰辰一千六百二十五

 辰巳一千六百二十六

 辰午一千六百二十七

 辰未一千六百二十八

 辰申一千六百二十九

 辰酉一千六百三十

 辰戌一千六百三十一

 辰亥一千六百三十二

 星庚一百三十七 辰子一千六百三十三

 辰丑一千六百三十四

 辰寅一千六百三十五

 辰卯一千六百三十六

 辰辰一千六百三十七

 辰巳一千六百三十八

 辰午一千六百三十九

 辰未一千六百四十

 辰申一千六百四十一

 辰酉一千六百四十二

 辰戌一千六百四十三

 辰亥一千六百四十四

 星辛一百三十八 辰子一千六百四十五

 辰丑一千六百四十六

 辰寅一千六百四十七

 辰卯一千六百四十八

 辰辰一千六百四十九

 辰巳一千六百五十

 辰午一千六百五十一

 辰未一千六百五十二

 辰申一千六百五十三

 辰酉一千六百五十四

 辰戌一千六百五十五

 辰亥一千六百五十六

 星壬一百三十九 辰子一千六百五十七

 辰丑一千六百五十八

 辰寅一千六百五十九

 辰卯一千六百六十

 辰辰一千六百六十一

 辰巳一千六百六十二

 辰午一千六百六十三

 辰未一千六百六十四

 辰申一千六百六十五

 辰酉一千六百六十六

 辰戌一千六百六十七

 辰亥一千六百六十八

 星癸一百四十 辰子一千六百六十九

 辰丑一千六百七十

 辰寅一千六百七十一

 辰卯一千六百七十二

 辰辰一千六百七十三

 辰巳一千六百七十四

 辰午一千六百七十五

 辰未一千六百七十六

 辰申一千六百七十七

 辰酉一千六百七十八

 辰戌一千六百七十九

 辰亥一千六百八十

 星甲一百四十一 辰子一千六百八十一

 辰丑一千六百八十二

 辰寅一千六百八十三

 辰卯一千六百八十四

 辰辰一千六百八十五

 辰巳一千六百八十六

 辰午一千六百八十七

 辰未一千六百八十八

 辰申一千六百八十九

 辰酉一千六百九十

 辰戌一千六百九十一

 辰亥一千六百九十二

 星乙一百四十二 辰子一千六百九十三

 辰丑一千六百九十四

 辰寅一千六百九十五

 辰卯一千六百九十六

 辰辰一千六百九十七

 辰巳一千六百九十八

 辰午一千六百九十九

 辰未一千七百

 辰申一千七百一

 辰酉一千七百二

 辰戌一千七百三

 辰亥一千七百四

 星丙一百四十三 辰子一千七百五

 辰丑一千七百六

 辰寅一千七百七

 辰卯一千七百八

 辰辰一千七百九

 辰巳一千七百一十

 辰午一千七百一十一

 辰未一千七百一十二

 辰申一千七百一十三

 辰酉一千七百一十四

 辰戌一千七百一十五

 辰亥一千七百一十六

 星丁一百四十四 辰子一千七百一十七

 辰丑一千七百一十八

 辰寅一千七百一十九

 辰卯一千七百二十

 辰辰一千七百二十一

 辰巳一千七百二十二

 辰午一千七百二十三

 辰未一千七百二十四

 辰申一千七百二十五

 辰酉一千七百二十六

 辰戌一千七百二十七

 辰亥一千七百二十八

 星戊一百四十五 辰子一千七百二十九

 辰丑一千七百三十

 辰寅一千七百三十一

 辰卯一千七百三十二

 辰辰一千七百三十三

 辰巳一千七百三十四

 辰午一千七百三十五

 辰未一千七百三十六

 辰申一千七百三十七

 辰酉一千七百三十八

 辰戌一千七百三十九

 辰亥一千七百四十

 星己一百四十六 辰子一千七百四十一

 辰丑一千七百四十二

 辰寅一千七百四十三

 辰卯一千七百四十四

 辰辰一千七百四十五

 辰巳一千七百四十六

 辰午一千七百四十七

 辰未一千七百四十八

 辰申一千七百四十九

 辰酉一千七百五十

 辰戌一千七百五十一

 辰亥一千七百五十二

 星庚一百四十七 辰子一千七百五十三

 辰丑一千七百五十四

 辰寅一千七百五十五

 辰卯一千七百五十六

 辰辰一千七百五十七

 辰巳一千七百五十八

 辰午一千七百五十九

 辰未一千七百六十

 辰申一千七百六十一

 辰酉一千七百六十二

 辰戌一千七百六十三

 辰亥一千七百六十四

 星辛一百四十八 辰子一千七百六十五

 辰丑一千七百六十六

 辰寅一千七百六十七

 辰卯一千七百六十八

 辰辰一千七百六十九

 辰巳一千七百七十

 辰午一千七百七十一

 辰未一千七百七十二

 辰申一千七百七十三

 辰酉一千七百七十四

 辰戌一千七百七十五

 辰亥一千七百七十六

 星壬一百四十九 辰子一千七百七十七

 辰丑一千七百七十八

 辰寅一千七百七十九

 辰卯一千七百八十

 辰辰一千七百八十一

 辰巳一千七百八十二

 辰午一千七百八十三

 辰未一千七百八十四

 辰申一千七百八十五

 辰酉一千七百八十六

 辰戌一千七百八十七

 辰亥一千七百八十八

 星癸一百五十 辰子一千七百八十九

 辰丑一千七百九十

 辰寅一千七百九十一

 辰卯一千七百九十二

 辰辰一千七百九十三

 辰巳一千七百九十四

 辰午一千七百九十五

 辰未一千七百九十六

 辰申一千七百九十七

 辰酉一千七百九十八

 辰戌一千七百九十九

 辰亥一千八百

 以元经会之六 观物篇之六

 月巳六星甲一百五十一辰子一千八百一

 辰丑一千八百二

 辰寅一千八百三

 辰卯一千八百四

 辰辰一千八百五

 辰巳一千八百六

 辰午一千八百七

 辰未一千八百八

 辰申一千八百九

 辰酉一千八百一十

 辰戌一千八百一十一

 辰亥一千八百一十二

 星乙一百五十二 辰子一千八百一十三

 辰丑一千八百一十四

 辰寅一千八百一十五

 辰卯一千八百一十六

 辰辰一千八百一十七

 辰巳一千八百一十八

 辰午一千八百一十九

 辰未一千八百二十

 辰申一千八百二十一

 辰酉一千八百二十二

 辰戌一千八百二十三

 辰亥一千八百二十四

 星丙一百五十三 辰子一千八百二十五

 辰丑一千八百二十六

 辰寅一千八百二十七

 辰卯一千八百二十八

 辰辰一千八百二十九

 辰巳一千八百三十

 辰午一千八百三十一

 辰未一千八百三十二

 辰申一千八百三十三

 辰酉一千八百三十四

 辰戌一千八百三十五

 辰亥一千八百三十六

 星丁一百五十四 辰子一千八百三十七

 辰丑一千八百三十八

 辰寅一千八百三十九

 辰卯一千八百四十

 辰辰一千八百四十一

 辰巳一千八百四十二

 辰午一千八百四十三

 辰未一千八百四十四

 辰申一千八百四十五

 辰酉一千八百四十六

 辰戌一千八百四十七

 辰亥一千八百四十八

 星戊一百五十五 辰子一千八百四十九

 辰丑一千八百五十

 辰寅一千八百五十一

 辰卯一千八百五十二

 辰辰一千八百五十三

 辰巳一千八百五十四

 辰午一千八百五十五

 辰未一千八百五十六

 辰申一千八百五十七

 辰酉一千八百五十八

 辰戌一千八百五十九

 辰亥一千八百六十

 星己一百五十六 辰子一千八百六十一

 辰丑一千八百六十二

 辰寅一千八百六十三

 辰卯一千八百六十四

 辰辰一千八百六十五

 辰巳一千八百六十六

 辰午一千八百六十七

 辰未一千八百六十八

 辰申一千八百六十九

 辰酉一千八百七十

 辰戌一千八百七十一

 辰亥一千八百七十二

 星庚一百五十七 辰子一千八百七十三

 辰丑一千八百七十四

 辰寅一千八百七十五

 辰卯一千八百七十六

 辰辰一千八百七十七

 辰巳一千八百七十八

 辰午一千八百七十九

 辰未一千八百八十

 辰申一千八百八十一

 辰酉一千八百八十二

 辰戌一千八百八十三

 辰亥一千八百八十四

 星辛一百五十八 辰子一千八百八十五

 辰丑一千八百八十六

 辰寅一千八百八十七

 辰卯一千八百八十八

 辰辰一千八百八十九

 辰巳一午八百九十

 辰午一千八百九十一

 辰未一千八百九十二

 辰申一千八百九十三

 辰酉一千八百九十四

 辰戌一千八百九十五

 辰亥一千八百九十六

 星壬一百五十九 辰子一千八百九十七

 辰丑一千八百九十八

 辰寅一千八百九十九

 辰卯一千九百

 辰辰一千九百一

 辰巳#1一千九百二

 辰午一千九百三

 辰未一千九百四

 辰申一千九百五

 辰酉一千九百六

 辰戌一千九百七

 辰亥一千九百八

 星癸一百六十 辰子一千九百九

 辰丑一千九百一十

 辰寅一千九百一十一

 辰卯一千九百一十二

 辰辰一千九百一十三

 辰巳一千九百一十四

 辰午一千九百一十五

 辰未一千九百一十六

 辰申一千九百一十七

 辰酉一千九百一十八

 辰戌一千九百一十九

 辰亥一千九百二十

 星甲一百六十一 辰子一千九百二十一

 辰丑一千九百二十二

 辰寅一千九百二十三

 辰卯#2一千九百二十四

 辰辰一千九百二十五

 辰巳一千九百二十六

 辰午一千九百二十七

 辰未一千九百二十八

 辰申一千九百二十九

 辰酉一千九百三十

 辰戌一千九百三十一

 辰亥一千九百三十二

 星乙一百六十二 辰子一千九百三十三

 辰丑一千九百三十四

 辰寅一千九百三十五

 辰卯一千九百三十六

 辰辰一千九百三十七

 辰巳一千九百三十八

 辰午一千九百三十九

 辰未一千九百四十

 辰申一千九百四十一

 辰酉一千九百四十二

 辰戌一千九百四十三

 辰亥一千九百四十四

 星丙一百六十三 辰子一千九百四十五

 辰丑一千九百四十六

 辰寅一千九百四十七

 辰卯一千九百四十八

 辰辰一千九百四十九

 辰巳一千九百五十

 辰午一千九百五十一

 辰未一千九百五十二

 辰申一千九百五十三

 辰酉一千九百五十四

 辰戌一千九百五十五

 辰亥一千九百五十六

 星丁一百六十四 辰子一千九百五十七

 辰丑一千九百五十八

 辰寅一千九百五十九

 辰卯一千九百六十

 辰辰一千九百六十一

 辰巳一千九百六十二

 辰午一千九百六十三

 辰未一千九百六十四

 辰申一千九百六十五

 辰酉一千九百六十六

 辰戌一千九百六十七

 辰亥一千九百六十八

 星戊一百六十五 辰子一千九百六十九

 辰丑一千九百七十

 辰寅一千九百七十一

 辰卯一千九百七十二

 辰辰一千九百七十三

 辰巳一千九百七十四

 辰午一千九百七十五

 辰未一千九百七十六

 辰申一千九百七十七

 辰酉一千九百七十八

 辰戌一千九百七十九

 辰亥一千九百八十

 星己一百六十六 辰子一千九百八十一

 辰丑一千九百八十二

 辰寅一千九百八十三

 辰卯一千九百八十四

 辰辰一千九百八十五

 辰巳一千九百八十六

 辰午一千九百八十七

 辰未一千九百八十八

 辰申一千九百八十九

 辰酉一千九百九十

 辰戌一千九百九十一

 辰亥一千九百九十二

 星庚一百六十七 辰子一千九百九十三

 辰丑一千九百九十四

 辰寅一千九百九十五

 辰卯一千九百九十六

 辰辰一千九百九十七

 辰巳一千九百九十八

 辰午一千九百九十九

 辰未二千

 辰申二千一

 辰酉二千二

 辰戌二千三

 辰亥二千四

 星辛一百六十八 辰子二千五

 辰丑二千六

 辰寅二千七

 辰卯二千八

 辰辰二千九

 辰巳二千一十

 辰午二千一十一

 辰未二千一十二

 辰申二千一十三

 辰酉二千一十四

 辰戌二千一十五

 辰亥二千一十六

 星壬一百六十九 辰子二千一十七

 辰丑二千一十八

 辰寅二千一十九

 辰卯二千二十

 辰辰二千二十一

 辰巳二千二十二

 辰午二千二十三

 辰未二千二十四

 辰申二千二十五

 辰酉二千二十六

 辰戌二千二十七

 辰亥二千二十八

 星癸一百七十 辰子二千二十九

 辰丑二千三十

 辰寅二千三十一

 辰卯二千三十二

 辰辰二千三十三

 辰巳二千三十四

 辰午二千三十五

 辰未二千三十六

 辰申二千三十七

 辰酉二千三十八

 辰戌二千三十九

 辰亥二千四十

 星甲一百七十一 辰子二千四十一

 辰丑二千四十二

 辰寅二千四十三

 辰卯二千四十四

 辰辰二千四十五

 辰巳二千四十六

 辰午二千四十七

 辰未二千四十八

 辰申二千四十九

 辰酉二千五十

 辰戌二千五十一

 辰亥二千五十二

 星乙一百七十二#3辰子二千五十三

 辰丑二千五十四

 辰寅二千五十五

 辰卯二千五十六

 辰辰二千五十七

 辰巳二千五十八

 辰午二千五十九

 辰未二千六十

 辰申二千六十一

 辰酉二千六十二

 辰戌二千六十三

 辰亥二千六十四

 星丙一百七十三 辰子二千六十五

 辰丑二千六十六

 辰寅二千六十七

 辰卯二千六十八

 辰辰二千六十九

 辰巳二千七十

 辰午二千七十一

 辰未二千七十二

 辰申二千七十三

 辰酉二千七十四

 辰戌二千七十五

 辰亥二千七十六

 星丁一百七十四 辰子二千七十七

 辰丑二千七十八

 辰寅二千七十九

 辰卯二千八十

 辰辰二千八十一

 辰巳二千八十二

 辰午二千八十三

 辰未二千八十四

 辰申二千八十五

 辰酉二千八十六

 辰戌二千八十七

 辰亥二千八十八

 星戊一百七十五 辰子二千八十九

 辰丑二千九十

 辰寅二千九十一

 辰卯二千九十二

 辰辰二千九十三

 辰巳二千九十四

 辰午二千九十五

 辰未二千九十六

 辰申二千九十七

 辰酉二千九十八

 辰戌二千九十九

 辰亥二千一百

 星己一百七十六 辰子二千一百一

 辰丑二千一百二

 辰寅二千一百三

 辰卯二千一百四

 辰辰二千一百五

 辰巳二千一百六

 辰午二千一百七

 辰未二千一百八

 辰申二千一百九

 辰酉二千一百一十

 辰戌二千一百一十一

 辰亥二千一百一十二

 星庚一百七十七 辰子二千一百一十三

 辰丑二千一百一十四

 辰寅二千一百一十五

 辰卯二千一百一十六

 辰辰二千一百一十七

 辰巳二千一百一十八

 辰午二千一百一十九

 辰未二千一百二十

 辰申二千一百二十一

 辰酉二千一百二十二

 辰戌二千一百二十三

 辰亥二千一百二十四

 星辛一百七十八 辰子二千一百二十五

 辰丑二千一百二十六

 辰寅二千一百二十七

 辰卯二千一百二十八

 辰辰二千一百二十九

 辰巳二千一百三十

 辰午二千一百三十一

 辰未二千一百三十二

 辰申二千一百三十三

 辰酉二千一百三十四

 辰戌二千一百三十五

 辰亥二千一百三十六

 星壬一百七十九 辰子二千一百三十七

 辰丑二千一百三十八

 辰寅二千一百三十九

 辰卯二千一百四十

 辰辰二千一百四十一

 辰巳二千一百四十二

 辰午二千一百四十三

 辰未二千一百四十四

 辰申二千一百四十五

 辰酉二千一百四十六

 辰戌二千一百四十七

 辰亥二千一百四十八

 星癸一百八十 辰子二千一百四十九

 辰丑二千一百五十

 辰寅二千一百五十一

 辰卯二千一百五十二

 辰辰二千一百五十三

 辰巳二千一百五十四

 辰午二千一百五十五

 辰未二千一百五十六

 辰申二千一百五十七唐尧二十一

 辰酉二千一百五十八唐尧五十一

 辰戌二千一百五十九虞舜九

 辰亥二千一百六十虞舜三十九

 皇极经世卷第一之下

 #1『 辰巳』原作『 辰乙』 ,据文义及四库本改。

 #2『 辰卯』原作『 辰甲』,据文义及四库本改。

 #3『 一百七十二』原作『 一百七二』,据文义及四库本改。

 皇极经世卷第二

        三川邵尧夫撰

 以元经会之七 观物篇之七

 以元经会之八 观物篇之八

 以元经会之九 观物篇之九

 以元经会之十 观物篇之十

 以元经会之十一 观物篇之十一

 以元经会之十二 观物篇之十二

 皇极经世卷第二之上

 以元经会之七 观物篇之七

 月午七星甲一百八十一辰子二千一百六十一夏禹八

 辰丑二千一百六十二夏太康二

 辰寅二千一百六十三夏仲康二

 辰卯二千一百六十四夏王相二十

 辰辰二千一百六十五夏少康二十三

 辰巳二千一百六十六夏少康五十三#1

 辰午二千一百六十七夏王槐四

 辰未二千一百六十八夏芒八

 辰申二千一百六十九夏不降四

 辰酉二千一百七十夏不降三十四

 辰戌二千一百七十一夏扃五

 辰亥二千一百七十二夏廑十四

 星乙一百八十二 辰子二千一百七十三夏孔甲二十三

 辰丑二千一百七十四夏癸十一#2

 辰寅二千一百七十五夏癸二十二

 辰卯二千一百七十六夏癸五十二

 辰辰二千一百七十七商太甲十七

 辰巳二千一百七十八商沃丁十四

 辰午二千一百七十九商太庚十五

 辰未二千一百八十商雍己三

 辰申二千一百八十一商太戊二十一#3

 辰酉二千一百八十二商太戊五十一#4

 辰戌二千一百八十三商仲丁六

 辰亥二千一百八十四商亶甲八

 星丙一百八十三 辰二千一百八十五商祖辛十

 辰丑二千一百八十六商沃甲二十四

 辰寅二千一百八十七商祖丁二十九

 辰卯二千一百八十八商阳甲二#5

 辰辰二千一百八十九商盘庚二十五

 辰巳二千一百九十商小乙六

 辰午二千一百九十一商武丁八

 辰未二千一百九十二商武丁三十八

 辰申二千一百九十三商祖甲二

 辰酉二千一百九十四商祖甲三十二

 辰戌二千一百九十五商武乙二#6

 辰亥二千一百九十六商帝乙二十五

 星丁一百八十四 辰子二千一百九十七商受辛十八

 辰丑二千一百九十八周成王九

 辰寅二千一百九十九周康王二

 辰卯二千二百周昭王六

 辰辰二千二百一周昭王三十六

 辰巳二千二百二周穆王十五

 辰午二千二百三周穆王四十五

 辰未二千二百四周懿王八

 辰申二千二百五周考十三

 辰酉二千二百六周厉王十二

 辰戌二千二百七周厉王四十二#7

 辰亥二千二百八周宣王二十一

 星戊一百八十五 辰子二千二百九周幽王五

 辰丑二千二百一十周平王二十四

 辰寅二千二百一十一周桓王三

 辰卯二千二百一十二周庄王十

 辰辰二千二百一十三周惠王二十

 辰巳二千二百一十四周襄王二十五

 辰午二千二百一十五周定王十

 辰未二千二百一十六周灵王五

 辰申二千二百一十七周景王八

 辰酉二千二百一十八周敬王十三

 辰戌二千二百一十九周敬王四十三

 辰亥二千二百二十周贞定二十三#8

 星己一百八十六 辰子二千二百二十一周威烈十九#9

 辰丑二千二百二十二周安王十五

 辰寅二千二百二十三周显王十二

 辰卯二千二百二十四周显王四十二

 辰辰二千二百二十五周赧王十八

 辰巳二千二百二十六周赧王四十八

 辰午二千二百二十七秦始皇十

 辰未二千二百二十八汉高祖元#10

 辰申二千二百二十九汉文帝三#11

 辰酉二千二百三十汉景帝十

 辰戌二千二百三十一汉武帝二十四

 辰亥二千二百三十二汉武帝五十四

 星庚一百八十七 辰子二千二百三十三汉宣帝十七

 辰丑二千二百三十四汉成帝六

 辰寅二千二百三十五汉平帝四

 辰卯二千二百三十六汉光武十一

 辰辰二千二百三十七汉明帝七

 辰巳二千二百三十八汉和帝六

 辰午二千二百三十九汉安帝十八

 辰未二千二百四十汉桓帝八

 辰申二千二百四十一汉灵帝十七

 辰酉二千二百四十二汉献帝二十六

 辰戌二千二百四十三魏帝芳五蜀帝禅二十二吴帝权二十三

 辰亥二千二百四十四晋武帝十吴帝皓十#12

 星辛一百八十八 辰子二千二百四十五晋惠帝十四#13

 辰丑二千二百四十六晋成帝九

 辰寅二千二百四十七晋哀帝三

 辰卯二千二百四十八晋武帝二十二后魏道武十

 辰辰二千二百四十九宋帝义隆元后魏太武元#14                       辰巳二千二百五十宋武帝二后魏文成三

 辰午二千二百五十一齐武帝二后魏孝文十四

 辰未二千二百五十二梁武帝十三后魏宣武十五

 辰申二千二百五十三梁武帝四十三西魏文帝十一

 辰酉二千二百五十四陈宣帝七后周武帝十五#15

 辰戌二千二百五十五隋炀帝六#16

 辰亥二千二百五十六唐太宗九

 星壬一百八十九 辰子二千二百五十七唐高宗十五

 辰丑二千二百五十八唐中宗十一

 辰寅二千二百五十九唐玄宗十三#17     辰卯二千二百六十唐玄宗四十三

 辰辰二千二百六十一唐德宗五

 辰巳二千二百六十二唐献宗九

 辰午二千二百六十三唐武宗四

 辰未二千二百六十四唐僖宗元

 辰申二千二百六十五唐昭宗十六

 辰酉二千二百六十六

 辰戌二千二百六十七宋太祖五

 辰亥二千二百六十八宋太宗十九

 星癸一百九十 辰子二千二百六十九宋仁宗二

 辰丑二千二百七十宋仁宗三+二#18

 辰寅二千二百七十一

 辰卯二千二百七十二

 辰辰二千二百七十三

 辰巳二千二百七十四

 辰午二千二百七+五

 辰未二千二百七十六

 辰申二千二百七十七

 辰酉二千二百七+八

 辰戌二千二百七+九

 辰亥二千二百八十

 星甲一百九十一 辰子二千二百八十一

 辰丑二千二百八十二

 辰寅二千二百八十三

 辰卯二千二百八十四

 辰辰二千二百八十五

 辰巳二千二百八十六

 辰午二千二百八+七

 辰未二千二百八十八

 辰申二千二百八十九

 辰酉二千二百九十

 辰戌二千二百九十一

 辰亥二千二百九十二

 星乙一百九十二 辰子二千二百九十三

 辰丑二千二百九十四

 辰寅二千二百九十五

 辰卯二千二百九十六

 辰辰二千二百九十七

 辰巳二千二百九十八

 辰午二千二百九十九

 辰未二千三百

 辰申二千三百一

 辰酉二千三百二

 辰戌二千三百三

 辰亥二千三百四

 星丙一百九十三 辰子二千三百五

 辰丑二千三百六

 辰寅二千三百七

 辰卯二千三百八

 辰辰二千三百九

 辰巳二千三百一十

 辰午二千三百一十一

 辰未二千三百一十二

 辰申二千三百一十三

 辰酉二千三百一十四

 辰戌二千三百一十五

 辰亥二千三百一十六

 星丁一百九十四 辰子二千三百一十七

 辰丑二千三百一十八

 辰寅二千三百一十九

 辰卯二千三百二十

 辰巳二千三百二十二

 辰午二千三百二十三

 辰未二千三百二十四

 辰申二千三百二十五

 辰酉二千三百二十六

 辰戌二千三百二十七

 辰亥二千三百二十八

 星戊一百九十五 辰子二千三百二十九

 辰丑二千三百三十

 辰寅二千三百三十一

 辰卯二千三百三十二

 辰辰二千三百三十三

 辰巳二千三百三十四

 辰午二千三百三十五

 辰未二千三百三十六

 辰申二千三百三十七

 辰酉二千三百三十八

 辰戌二千三百三十九

 辰亥二千三百四十

 星己一百九十六 辰子二千三百四十一

 辰丑二千三百四十二

 辰寅二千三百四十三

 辰卯二千三百四十四

 辰辰二千三百四十五

 辰巳二千三百四十六

 辰午二千三百四十七

 辰未二千三百四十八

 辰申二千三百四十九

 辰酉二千三百五十

 辰戌二千三百五十一

 辰亥二千三百五十二

 星庚一百九十七 辰子二千三百五十三

 辰丑二千三百五十四

 辰寅二千三百五十五

 辰卯二千三百五十六

 辰辰二千三百五十七

 辰巳二千三百五十八

 辰午二千三百五十九

 辰未二千三百六十

 辰申二千三百六十一

 辰酉二千三百六十二

 辰戌二千三百六十三

 辰亥二千三百六十四

 星辛一百九十八 辰子二千三百六十五

 辰丑二千三百六十六

 辰寅二千三百六十七

 辰卯二千三百六十八

 辰辰二千三百六十九

 辰巳二千三百七十

 辰午二千三百七十一

 辰未二千三百七十二

 辰申二千三百七十三

 辰酉二千三百七十四

 辰戌二千三百七十五

 辰亥二千三百七十六

 星壬一百九十九 辰子二千三百七十七

 辰丑二千三百七十八

 辰寅二千三百七十九

 辰卯二千三百八十

 辰辰二千三百八十一

 辰巳二千三百八十二

 辰午二千三百八十三

 辰未二千三百八十四

 辰申二千三百八十五

 辰酉二千三百八十六

 辰戌二千三百八十七

 辰亥二千三百八十八

 星癸二百  辰子二千三百八十九

 辰丑二千三百九十

 辰寅二千三百九十一

 辰卯二千三百九十二

 辰辰二千三百九十三

 辰巳二千三百九十四

 辰午二千三百九十五

 辰未二千三百九十六

 辰申二千三百九十七

 辰酉二千三百九十八

 辰戌二千三百九十九

 辰亥二千四百

 星甲二百一 辰子二千四百一

 辰丑二千四百二

 辰寅二千四百三

 辰卯二千四百四

 辰辰二千四百五

 辰巳二千四百六

 辰午二千四百七

 辰未二千四百八

 辰申二千四百九

 辰酉二千四百一十

 辰戌二千四百一十一

 辰亥二千四百一十二

 星乙二百二 辰子二千四百一十三

 辰丑二千四百一十四

 辰寅二千四百一十五

 辰卯二千四百一十六

 辰辰二千四百一十七

 辰巳二千四百一十八

 辰午二千四百一十九

 辰未二千四百二十

 辰申二千四百二十一

 辰酉二千四百二十二

 辰戌二千四百二十三

 辰亥二千四百二十四

 星丙二百三 辰子二千四百二十五

 辰丑二千四百二十六

 辰寅二千四百二十七

 辰卯二千四百二十八

 辰辰二千四百二十九

 辰巳二千四百三十

 辰午二千四百三十一

 辰未二千四百三十二

 辰申二千四百三十三

 辰酉二千四百三十四

 辰戌二千四百三十五

 辰亥二千四百三十六

 星丁二百四 辰子二千四百三十七

 辰丑二千四百三十八

 辰寅二千四百三十九

 辰卯二千四百四十

 辰辰二千四百四十一

 辰巳二千四百四十二

 辰午二千四百四十三

 辰未二千四百四十四

 辰申二千四百四十五

 辰酉二千四百四十六

 辰戌二千四百四十七

 辰亥二千四百四十八

 星戊二百五 辰子二千四百四十九

 辰丑二千四百五十

 辰寅二千四百五十一

 辰卯二千四百五十二

 辰辰二千四百五十三

 辰巳二千四百五十四

 辰午二千四百五十五

 辰未二千四百五十六

 辰申二千四百五十七

 辰酉二千四百五十八

 辰戌二千四百五十九

 辰亥二千四百六十

 星己二百六 辰子二千四百六十一

 辰丑二千四百六十二

 辰寅二千四百六十三

 辰卯二千四百六十四

 辰辰二千四百六十五

 辰巳二千四百六十六

 辰午二千四百六十七

 辰未二千四百六十八

 辰申二千四百六十九

 辰酉二千四百七十

 辰戌二千四百七十一

 辰亥二千四百七十二

 星庚二百七 辰子二千四百七十三

 辰丑二千四百七十四

 辰寅二千四百七十五

 辰卯二千四百七十六

 辰辰二千四百七十七

 辰巳二千四百七十八

 辰午二千四百七十九

 辰未二千四百八十

 辰申二千四百八十一

 辰酉二千四百八十二

 辰戌二千四百八十三

 辰亥二千四百八十四

 星辛二百八 辰子二千四百八十五

 辰丑二千四百八十六

 辰寅二千四百八十七

 辰卯二千四百八十八

 辰辰二千四百八十九

 辰巳二千四百九十

 辰午二千四百九十一

 辰未二千四百九十二

 辰申二千四百九十三

 辰酉二千四百九十四

 辰戌二千四百九十五

 辰亥二千四百九十六

 星壬二百九 辰子二千四百九十七

 辰丑二千四百九十八

 辰寅二千四百九十九

 辰卯二千五百

 辰辰二千五百一

 辰巳二千五百二

 辰午二千五百三

 辰未二千五百四

 辰申二千五百五

 辰酉二千五百六

 辰戌二千五百七

 辰亥二千五百八

 星癸二百一十 辰子二千五百九

 辰丑二千五百一十

 辰寅二千五百一十一

 辰卯二千五百一十二

 辰辰二千五百一十三

 辰巳二千五百一十四

 辰午二千五百一十五

 辰未二千五百一十六

 辰申二千五百一十七

 辰酉二千五百一十八

 辰戌二千五百一十九

 辰亥二千五百二十

 以元经会之八 观物篇之八

 月未八星甲二百一十一辰子二千五百二十一

 辰丑二千五百二十二

 辰寅二千五百二十三

 辰卯二千五百二十四

 辰辰二千五百二十五

 辰巳二千五百二十六

 辰午二千五百二十七

 辰未二千五百二十八

 辰申二千五百二十九

 辰酉二千五百三十

 辰戌二千五百三十一

 辰亥二千五百三十二

 星乙二百一十二 辰子二千五百三十三

 辰丑二千五百三十四

 辰寅二千五百三十五

 辰卯二千五百三十六

 辰辰二千五百三十七

 辰巳二千五百三十八

 辰午二千五百三十九

 辰未二千五百四十

 辰申二千五百四十一

 辰酉二千五百四十二

 辰戌二千五百四十三

 辰亥二千五百四十四

 星丙二百一十三 辰子二千五百四十五

 辰丑二千五百四十六

 辰寅二千五百四十七

 辰卯二千五百四十八

 辰辰二千五百四十九

 辰巳二千五百五十

 辰午二千五百五十一

 辰未二千五百五十二

 辰申二千五百五十三

 辰酉二千五百五十四

 辰戌二千五百五十五

 辰亥二千五百五十六

 星丁二百一十四 辰子二千五百五十七

 辰丑二千五百五十八

 辰寅二千五百五十九

 辰卯二千五百六十

 辰辰二千五百六十一

 辰巳二千五百六十二

 辰午二千五百六十三

 辰未二千五百六十四

 辰申二千五百六十五

 辰酉二千五百六十六

 辰戌二千五百六十七

 辰亥二千五百六十八

 星戊二百一十三 辰子二千五百六十九

 辰丑二千五百七十

 辰寅二千五百七十一

 辰卯二千五百七十二

 辰辰二千五百七十三

 辰巳二千五百七十四

 辰午二千五百七十五

 辰未二千五百七十六

 辰申二千五百七十七

 辰酉二千五百七十八

 辰戌二千五百七十九

 辰亥二千五百八十

 星己二百一十四 辰子二千五百八十一

 辰丑二千五百八十二

 辰寅二千五百八十三

 辰卯二千五百八十四

 辰辰二千五百八十五

 辰巳二千五百八十六

 辰午二千五百八十七

 辰未二千五百八十八

 辰申二千五百八十九

 辰酉二千五百九十

 辰戌二千五百九十一

 辰亥二千五百九十二

 星庚二百一十五 辰子二千五百九十三

 辰丑二千五百九十四

 辰寅二千五百九十五

 辰卯二千五百九十六

 辰辰二千五百九十七

 辰巳二千五百九十八

 辰午二千五百九十九

 辰未二千六百

 辰申二千六百一

 辰酉二千六百二

 辰戌二千六百三

 辰亥二千六百四

 星辛二百一十八 辰子二千六百五

 辰丑二千六百六

 辰寅二千六百七

 辰卯二千六百八

 辰辰二千六百九

 辰巳二千六百一十

 辰午二千六百一十一

 辰未二千六百一十二

 辰申二千六百一十三

 辰酉二千六百一十四

 辰戌二千六百一十五

 辰亥二千六百一十六

 星壬二百一十九 辰子二千六百一十七

 辰丑二千六百一十八

 辰寅二千六百一十九

 辰卯二千六百二十

 辰辰二千六百二十一

 辰巳二千六百二十二

 辰午二千六百二十三

 辰未二千六百二十四

 辰申二千六百二十五

 辰酉二千六百二十六

 辰戌二千六百二十七

 辰亥二千六百二十八

 星癸二百二十 辰子二千六百二十九

 辰丑二千六百三十

 辰寅二千六百三十一

 辰卯二千六百三十二

 辰辰二千六百三十三

 辰巳二千六百三十四

 辰午二千六百三十五

 辰未二千六百三十六

 辰申二千六百三十七

 辰酉二千六百三十八

 辰戌二千六百三十九

 辰亥二千六百四十

 星甲二百二十一 辰子二千六百四十一

 辰丑二千六百四十二

 辰寅二千六百四十三

 辰卯二千六百四十四

 辰辰二千六百四十五

 辰巳二千六百四十六

 辰午二千六百四十七

 辰未二千六百四十八

 辰申二千六百四十九

 辰酉二千六百五十

 辰戌二千六百五十一

 辰亥二千六百五十二

 星乙二百二十二 辰子二千六百五十三

 辰丑二千六百五十四

 辰寅二千六百五十五

 辰卯二千六百五十六

 辰辰二千六百五十七

 辰巳二千六百五十八

 辰午二千六百五十九

 辰未二千六百六十

 辰申二千六百六十一

 辰酉二千六百六十二

 辰戌二千六百六十三

 辰亥二千六百六十四

 星丙二百二十三 辰子二千六百六十五

 辰丑二千六百六十六

 辰寅二千六百六十七

 辰卯二千六百六十八

 辰辰二千六百六十九

 辰巳二千六百七十

 辰午二千六百七十一

 辰未二千六百七十二

 辰申二千六百七十三

 辰酉二千六百七十四

 辰戌二千六百七十五

 辰亥二千六百七十六

 星丁二百二十四 辰子二千六百七十七

 辰丑二千六百七十八

 辰寅二千六百七十九

 辰卯二千六百八十

 辰辰二千六百八十一

 辰巳二千六百八十二

 辰午二千六百八十三

 辰未二千六百八十四

 辰申二千六百八十五

 辰酉二千六百八十六

 辰戌二千六百八十七

 辰亥二千六百八十八

 星戊二百二十五 辰子二千六百八十九

 辰丑二千六百九十

 辰寅二千六百九十一

 辰卯二千六百九十二

 辰辰二千六百九十三

 辰已二千六百九十四

 辰午二千六百九十五

 辰未二千六百九十六

 辰申二千六百九十七

 辰酉二千六百九十八

 辰戌二千六百九十九

 辰亥二千七百

 星己二百二十六 辰子二千七百一

 辰丑二千七百二

 辰寅二千七百三

 辰卯二千七百四

 辰辰二千七百五

 辰巳二千七百六

 辰午二千七百七

 辰未二千七百八

 辰申二千七百九

 辰酉二千七百一十

 辰戌二千七百一十一

 辰亥二千七百一十二

 星庚二百二十七 辰子二千七百一十三

 辰丑二千七百一十四

 辰寅二千七百一十五

 辰卯二千七百一十六

 辰辰二千七百一十七

 辰巳二千七百一十八

 辰午二千七百一十九

 辰未二千七百二十

 辰申二千七百二十一

 辰酉二千七百二十二

 辰戌二千七百二十三

 辰亥二千七百二十四

 星辛二百二十八 辰子二千七百二十五

 辰丑二千七百二十六

 辰寅二千七百二十七

 辰卯二千七百二十八

 辰辰二千七百二十九

 辰巳二千七百三十

 辰午二千七百三十一

 辰未二千七百三十二

 辰申二千七百三十三

 辰酉二千七百三十四

 辰戌二千七百三十五

 辰亥二千七百三十六

 星壬二百二十九 辰子二千七百三十七

 辰丑二千七百三十八

 辰寅二千七百三十九

 辰卯二千七百四十

 辰辰二千七百四十一

 辰巳二千七百四十二

 辰午二千七百四十三

 辰未二千七百四十四

 辰申二千七百四十五

 辰酉二千七百四十六

 辰戌二千七百四十七

 辰亥二千七百四十八

 星癸二百三十 辰子二千七百四十九

 辰丑二千七百五十

 辰寅二千七百五十一

 辰卯二千七百五十二

 辰辰二千七百五十三

 辰巳二千七百五十四

 辰午二千七百五十五

 辰未二千七百五十六

 辰申二千七百五十七

 辰酉二千七百五十八

 辰戌二千七百五十九

 辰亥二千七百六十

 星甲二百三十一 辰子二千七百六十一

 辰丑二千七百六十二

 辰寅二千七百六十三

 辰卯二千七百六十四

 辰辰二千七百六十五

 辰巳二千七百六十六

 辰午二千七百六十七

 辰未二千七百六十八

 辰申二千七百六十九

 辰酉二千七百七十

 辰戌二千七百七十一

 辰亥二千七百七十二

 星乙二百三十二 辰子二千七百七十三

 辰丑二千七百七十四

 辰寅二千七百七十五

 辰卯二千七百七十六

 辰辰二千七百七十七

 辰巳二千七百七十八

 辰午二千七百七十九

 辰未二千七百八十

 辰申二千七百八十一

 辰酉二千七百八十二

 辰戌二千七百八十三

 辰亥二千七百八十四

 星丙二百三十三 辰子二千七百八十五

 辰丑二千七百八十六

 辰寅二千七百八十七

 辰卯二千七百八十八

 辰辰二千七百八十九

 辰巳二千七百九十

 辰午二千七百九十一

 辰未二千七百九十二

 辰申二千七百九十三

 辰酉二千七百九十四

 辰戌二千七百九十五

 辰亥二千七百九十六

 星丁二百三十四 辰子二千七百九十七

 辰丑二千七百九十八

 辰寅二千七百九十九

 辰卯二千八百

 辰辰二千八百一

 辰巳二千八百二

 辰午二千八百三

 辰未二千八百四

 辰申二千八百五

 辰酉二千八百六

 辰戌二千八百七

 辰亥二千八百八

 星戊二百三十五 辰子二千八百九

 辰丑二千八百一十

 辰寅二千八百一十一

 辰卯二千八百一十二

 辰辰二千八百一十三

 辰巳二千八百一十四

 辰午二千八百一十五

 辰未二千八百一十六

 辰申二千八百一十七

 辰酉二千八百一十八

 辰戌二千八百一十九

 辰亥二千八百二十

 星己二百三十六 辰子二千八百二十一

 辰丑二千八百二十二

 辰寅二千八百二十三

 辰卯二千八百二十四

 辰辰二千八百二十五

 辰巳二千八百二十六

 辰午二千八百二十七

 辰未二千八百二十八

 辰申二千八百二十九

 辰酉二千八百三十

 辰戌二千八百三十一

 辰亥二千八百三十二

 星庚二百三十七 辰子二千八百三十三

 辰丑二千八百三十四

 辰寅二千八百三十五

 辰卯二千八百三十六

 辰辰二千八百三十七

 辰巳二千八百三十八

 辰午二千八百三十九

 辰未二千八百四十

 辰申二千八百四十一

 辰酉二千八百四十二

 辰戌二千八百四十三

 辰亥二千八百四十四

 星辛二百三十八 辰子二千八百四十五

 辰丑二千八百四十六

 辰寅二千八百四十七

 辰卯二千八百四十八

 辰辰二千八百四十九

 辰巳二千八百五十

 辰午二千八百五十一

 辰未二千八百五十二

 辰申二千八百五十三

 辰酉二千八百五十四

 辰戌二千八百五十五

 辰亥二千八百五十六

 星壬二百三十九 辰子二千八百五十七

 辰丑二千八百五十八

 辰寅二千八百五十九

 辰卯二千八百六十

 辰辰二千八百六十一

 辰巳二千八百六十二

 辰午二千八百六十三

 辰未二千八百六十四

 辰申二千八百六十五

 辰酉二千八百六十六

 辰戌二千八百六十七

 辰亥二千八百六十八

 星癸二百四十 辰子二千八百六十九

 辰丑二千八百七十

 辰寅二千八百七十一

 辰卯二千八百七十二

 辰辰二千八百七十三

 辰巳二千八百七十四

 辰午二千八百七十五

 辰未二千八百七十六

 辰申二千八百七十七

 辰酉二千八百七十八

 辰戌二千八百七十九

 辰亥二千八百八十

 皇极经世卷第二之上竟

 #1『五十三』原作『五十六』,据四库本改。

 #2『十一』原脱,据四库本补。

 #3#4『太戊』原作『大戊』,据文义及四库本改。

 #5『一一』原作『三』,据四库本改。

 #6『二』原作『一』,据四库本改。

 #7『四十二』原作『四十一』,据四库本改。

 #8『二十三』原作『二十二』,据四库本改。

 #9『十九』原作『十三』,据四库本改。

 #10『元』原作:『九』,据四库本改。

 #11『三』原作『四』,据文义改。

 #12『十』原脱,据文义及四库本补。

 #13『十四』原作『十三』,据四库本改。

 #14『宋帝义隆元』原作『晋帝义隆九』,据文义及四库本改。『太武』:原作『大武』,据文义及四库本改。

 #15『十五』原作『十二』,据四库本改。

 #16『六』四库本作『元』。

 #17『十三』原作『十二』,据四库本改。

 #18『三十二』原作『二十二』,据四库本改。

 皇极经世卷第二三川邵尧夫撰          皇极经世卷第二之中

 以元经会之九     观物篇之九

 月申九星甲二百四十一辰子二千八百八十一

 辰丑二千八百八十二

 辰寅二千八百八十三

 辰卯二千八百八十四

 辰辰二千八百八十五

 辰巳二千八百八十六

 辰午二千八百八+七

 辰未二千八百八十八

 辰申二千八百八十九

 辰酉二千八百九十

 辰戌二千八百九十一

 辰亥二千八百九十二

 星乙二百四十二 辰子二千八百九十三

 辰丑二千八百九十四

 辰寅二千八百九十五

 辰卯二千八百九十六

 辰辰二千八百九十七

 辰巳二千八百九十八

 辰午二千八百九十九

 辰未二千九百

 辰申二千九百一

 辰酉二千九百二

 辰戌二千九百三

 辰亥二千九百四

 星丙二百四十三 辰子二千九百五

 辰丑二千九百六

 辰寅二千九百七

 辰卯二千九百八

 辰辰二千九百九

 辰巳二千九百一十

 辰午二千九百一十一

 辰未二千九百一十二

 辰申二千九百一十三

 辰酉二千九百一十四

 辰戌二千九百一十五

 辰亥二千九百一十六

 星丁二百四十四 辰子二千九百一十七

 辰丑二千九百一十八

 辰寅二千九百一十九

 辰卯二千九百二十

 辰辰二千九百二十一

 辰巳二千九百二十二

 辰午二千九百二十三

 辰未二千九百二十四

 辰申二千九百二十五

 辰酉二千九百二十六

 辰戌二千九百二十七

 辰亥二千九百二十八

 星戊二百四十五 辰子二十九百二十九

 辰丑二千九百三十

 辰寅二千九百三十一

 辰卯二千九百三十二

 辰辰二千九百三十三

 辰巳二千九百三十四

 辰午二千九百三十五

 辰未二千九百三十六

 辰申二千九百三十七

 辰酉二千九百三十八

 辰戌二千九百三十九

 辰亥二千九百四十

 星己二百四十六 辰子二千九百四十一

 辰丑二千九百四十二

 辰寅二千九百四十三

 辰卯二千九百四十四

 辰辰二千九百四十五

 辰巳二千九百四十六

 辰午二千九百四十七

 辰未二千九百四十八

 辰申二千九百四十九

 辰酉二千九百五十

 辰戌二千九百五十一

 辰亥二千九百五十二

 星庚二百四十七 辰子二千九百五十三

 辰丑二千九百五十四

 辰寅二千九百五十五

 辰卯二千九百五十六

 辰辰二千九百五十七

 辰巳二千九百五十八

 辰午二千九百五十九

 辰未二千九百六十

 辰申二千九百六十一

 辰酉二千九百六十二

 辰戌二千九百六十三

 辰亥二千九百六十四

 星辛二百四十八 辰子二千九百六十五

 辰丑二千九百六十六

 辰寅二千九百六十七

 辰卯二千九百六十八

 辰辰二千九百六十九

 辰巳二千九百七十

 辰午二千九百七十一

 辰未二千九百七十二

 辰申二千九百七十三

 辰酉二千九百七十四

 辰戌二千九百七十五

 辰亥二千九百七十六

 星壬二百四十九 辰子二千九百七十七

 辰丑二千九百七十八

 辰寅二千九百七十九

 辰卯二千九百八十

 辰辰二千九百八十一

 辰巳二千九百八十二

 辰午二千九百八十三

 辰未二千九百八十四

 辰申二千九百八十五

 辰酉二千九百八十六

 辰戌二千九百八十七

 辰亥二千九百八十八

 星癸二百五十 辰子二千九百八十九

 辰丑二千九百九十

 辰寅二千九百九十一

 辰卯二千九百九十二

 辰辰二千九百九十三

 辰巳二千九百九十四

 辰午二千九百九十五

 辰未二千九百九十六

 辰申二千九百九十七

 辰酉二千九百九十八

 辰戌二千九百九十九

 辰亥三千

 星甲二百五十一 辰子三千一

 辰丑三千二

 辰寅三千三

 辰卯三千四

 辰辰三千五

 辰巳三千六

 辰午三千七

 辰未三千八

 辰申三千九

 辰酉三千一十

 辰戌三千一十一

 辰亥三千一十二

 星乙二百五十二 辰子三千一十三

 辰丑三千一十四

 辰寅三千一十五

 辰卯三千一十六

 辰辰三千一十七

 辰巳三千一十八

 辰午三千一十九

 辰未三千二十

 辰申三千二十一

 辰酉三千二十二

 辰戌三千二十三

 辰亥三千二十四

 星丙二百五十三 辰子三千二十五

 辰丑三千二十六

 辰寅三千二十七

 辰卯三千二十八

 辰辰三千二十九

 辰巳三千三十

 辰午三千三十一

 辰未三千三十二

 辰申三千三十三

 辰酉三千三十四

 辰戌三千三十五

 辰亥三千三十六

 星丁二百五十四    辰子三千三十七

 辰丑三千三十八

 辰寅三千三十九

 辰卯三千四十

 辰辰三千四十一

 辰巳三千四十二

 辰午三千四十三

 辰未三千四十四

 辰申三千四十五

 辰酉三千四十六

 辰戌三千四十七

 辰亥三千四十八

 星戊二百五十五   辰子三千四十九

 辰丑三千五十

 辰寅三千五十一

 辰卯三千五十二

 辰辰三千五十三

 辰巳三千五十四

 辰午三千五十五

 辰未三千五十六

 辰申三千五十七

 辰酉三十五十八

 辰戌三千五十九

 辰亥三千六十

 星己二百五十六   辰子三千六十一

 辰丑三千六十二

 辰寅三千六十三

 辰卯三千六十四

 辰辰三千六十五

 辰巳三千六十六

 辰午三千六十七

 辰未三千六十八

 辰申三千六十九

 辰酉三千七十

 辰戌三千七十一

 辰亥三千七十二

 星庚二百五十七   辰子三千七十三

 辰丑三千七十四

 辰寅三千七十五

 辰卯三千七十六

 辰辰三千七十七

 辰巳三千七十八

 辰午三千七十九

 辰未三千八十

 辰申三千八十一

 辰酉三千八十二

 辰戌三千八十三

 辰亥三千八十四

 星辛二百五十八    辰子三千八十五

 辰丑三千八十六

 辰寅三千八十七

 辰卯三千八十八

 辰辰三千八十九

 辰巳三千九十

 辰午三千九十一

 辰未三千九十二

 辰申三千九十三

 辰酉三千九十四

 辰戌三千九十五

 辰亥三千九十六

 星壬二百五十九    辰子三千九十七

 辰丑三千九十八

 辰寅三千九十九

 辰卯三千一百

 辰辰三千一百一

 辰巳三千一百二

 辰午三千一百三

 辰未三千一百四

 辰申三千一百五

 辰酉三千一百六

 辰戌三千一百七

 辰亥三千一百八

 星癸二百六十   辰子三千一百九

 辰丑三千一百一十

 辰寅三千一百一十一

 辰卯三千一百一十二

 辰辰三千一百一十三

 辰巳三千一百一十四

 辰午三千一百一十五

 辰未三千一百一十六

 辰申三千一百一十七

 辰酉三千一百一十八

 辰戌三千一百一十九

 辰亥三千一百二十

 星甲二百六十一 辰子三千一百二十一

 辰丑三千一百二十二

 辰寅三千一百二十三

 辰卯三千一百二十四

 辰辰三千一百二十五

 辰巳三千一百二十六

 辰午三千一百二十七

 辰未三千一百二十八

 辰申三千一百二十九

 辰酉三千一百三十

 辰戌三千一百三十一

 辰亥三千一百三十二

 星乙二百六十二 辰子三千一百三十三

 辰丑三千一百三十四

 辰寅三千一百三十五

 辰卯三千一百三十六

 辰辰三千一百三十七

 辰巳三千一百三十八

 辰午三千一百三十九

 辰未三千一百四十

 辰申三千一百四十一

 辰酉三千一百四十二

 辰戌三千一百四十三

 辰亥三千一百四十四

 星丙二百六十三 辰子三千一百四十五

 辰丑三千一百四十六

 辰寅三千一百四十七

 辰卯三千一百四十八

 辰辰三千一百四十九

 辰巳三千一百五十

 辰午三千一百五十一

 辰未三千一百五十二

 辰申三千一百五十三

 辰酉三千一百五十四

 辰戌三千一百五十五

 辰亥三千一百五十六

 星丁二百六十四 辰子三千一百五十七

 辰丑三千一百五十八

 辰寅三千一百五十九

 辰卯三千一百六十

 辰辰三千一百六十一

 辰巳三千一百六十二

 辰午三千一百六十三

 辰未三千一百六十四

 辰申三千一百六十五

 辰酉三千一百六十六

 辰戌三千一百六十七

 辰亥三千一百六十八

 星戊二百六十五 辰子三千一百六十九

 辰丑三千一百七十

 辰寅三千一百七十一

 辰卯三千一百七十二

 辰辰三千一百七十三

 辰巳三千一百七十四

 辰午三千一百七十五

 辰未三千一百七十六

 辰申三千一百七十七

 辰酉三千一百七十八

 辰戌三千一百七十九

 辰亥三千一百八十

 星己二百六十六 辰子三千一百八十一

 辰丑三千一百八十二

 辰寅三千一百八十三

 辰卯三千一百八十四

 辰辰三千一百八十五

 辰巳三千一百八十六

 辰午三千一百八十七

 辰未三千一百八十八

 辰申三千一百八十九

 辰酉三千一百九十

 辰戌三千一百九十一

 辰亥三千一百九十二

 星庚二百六十七 辰子三千一百九十三

 辰丑三千一百九十四

 辰寅三千一百九十五

 辰卯三千一百九十六

 辰辰三千一百九十七

 辰巳三千一百九十八

 辰午三千一百九十九

 辰未三千二百

 辰申三千二百一

 辰酉三千二百二

 辰戌三千二百三

 辰亥三千二百四

 星辛二百六十八 辰子三千二百五

 辰丑三千二百六

 辰寅三千二百七

 辰卯三千二百八

 辰辰三千二百九

 辰已三千二百一十

 辰午三千二百一十一

 辰未三千二百一十二

 辰申三千二百一十三

 辰酉三千二百一十四

 辰戌三十二百一十五

 辰亥三千二百一十六

 星壬二百六十九 辰子三千二百一十七

 辰丑三千二百一十八

 辰寅三千二百一十九

 辰卯三千二百二十

 辰辰三千二百二十一

 辰巳三千二百二十二

 辰午三千二百二十三

 辰未三千二百二十四

 辰申三千二百二十五

 辰酉三千二百二十六

 辰戌三千二百二十七

 辰亥三千二百二十八

 星癸二百七十 辰子三千二百二十九

 辰丑三千二百三十

 辰寅三千二百三十一

 辰卯三千二百三十二

 辰辰三千二百三十三

 辰巳三千二百三十四

 辰午三千二百三十五

 辰未三千二百三十六

 辰申三千二百三十七

 辰酉三千二百三十八

 辰戌三千二百三十九

 辰亥三千二百四十

 以元经会之十 观物篇之十

 月酉十星甲二百七十一辰子三千二百四十一

 辰丑三千二百四十二

 辰寅三千二百四十三

 辰卯三千二百四十四

 辰辰三千二百四十五

 辰巳三千二百四十六

 辰午三千二百四十七

 辰未三千二百四十八

 辰申三千二百四十九

 辰酉三千二百五十

 辰戌三千二百五十一

 辰亥三千二百五十二

 星乙二百七十二   辰子三千二百五十三

 辰丑三千二百五十四

 辰寅三千二百五十五

 辰卯三千二百五十六

 辰辰三千二百五十七

 辰巳三千二百五十八

 辰午三千二百五十九

 辰未三千二百六十

 辰申三千二百六十一

 辰酉三千二百六十二

 辰戌三千二百六十三

 辰亥三千二百六十四

 星丙二百七十三   辰子三千二百六十五

 辰丑三千二百六十六

 辰寅三千二百六十七

 辰卯三千二百六十八

 辰辰三千二百六十九

 辰巳三千二百七十

 辰午三千二百七十一

 辰未三千二百七十二

 辰申三千二百七十三

 辰酉三千二百七十四

 辰戌三千二百七十五

 辰亥三千二百七十六

 星丁二百七十四   辰子三千二百七十七

 辰丑三千二百七十八

 辰寅三千二百七十九

 辰卯三千二百八十

 辰辰三千二百八十一

 辰巳三千二百八十二

 辰午三千二百八十三

 辰未三千二百八十四

 辰申三千二百八十五

 辰酉三千二百八十六

 辰戌三千二百八十七

 辰亥三千二百八十八

 星戊二百七十五   辰子三千二百八十九

 辰丑三千二百九十

 辰寅三千二百九十一

 辰卯三千二百九十二

 辰辰三千二百九十三

 辰巳三千二百九十四

 辰午三千二百九十五

 辰未三千二百九十六

 辰申三千二百九十七

 辰酉三千二百九十八

 辰戌三千二百九十九

 辰亥三千三百

 星己二百七十六   辰子三千三百一

 辰丑三千三百二

 辰寅三千三百三

 辰卯三千三百四

 辰辰三千三百五

 辰巳三千三百六

 辰午三千三百七

 辰未三千三百八

 辰申三千三百九

 辰酉三千三百一十

 辰戌三千三百一十一

 辰亥三千三百一十二

 星庚二百七十七 辰子三千三百一十三

 辰丑三千三百一十四

 辰寅三千三百一十五

 辰卯三千三百一十六

 辰辰三千三百一十七

 辰巳三千三百一十八

 辰午三千三百一十九

 辰未三千三百二十

 辰申三千三百二十一

 辰酉三千三百二十二

 辰戌三千三百二十三

 辰亥三千三百二十四

 星辛二百七十八 辰子三千三百二十五

 辰丑三千三百二十六

 辰寅三千三百二十七

 辰卯三千三百二十八

 辰辰三千三百二十九

 辰巳三千三百三十

 辰午三千三百三十一

 辰未三千三百三十二

 辰申三千三百三十三

 辰酉三千三百三十四

 辰戌三千三百三十五

 辰亥三千三百三十六

 星壬二百七十九 辰子三千三百三十七

 辰丑三千三百三十八

 辰寅三千三百三十九

 辰卯三千三百四十

 辰辰三千三百四十一

 辰巳三千三百四十二

 辰午三千三百四十三

 辰未三千三百四十四

 辰申三千三百四十五

 辰酉三千三百四十六

 辰戌三千三百四十七

 辰亥三千三百四十八

 星癸二百八十 辰子三千三百四十九

 辰丑三千三百五十

 辰寅三千三百五十一

 辰卯三千三百五十二

 辰辰三千三百五十三

 辰巳三千三百五十四

 辰午三千三百五十五

 辰未三千三百五十六

 辰申三千三百五十七

 辰酉三千三百五十八

 辰戌三千三百五十九

 辰亥三千三百六十

 星甲二百八十一 辰子三千三百六十一

 辰丑三千三百六十二

 辰寅三千三百六十三

 辰卯三千三百六十四

 辰辰三千三百六十五

 辰巳三千三百六十六

 辰午三千三百六十七

 辰未三千三百六十八

 辰申三千三百六十九

 辰酉三千三百七十

 辰戌三千三百七十一

 辰亥三千三百七十二

 星乙二百八十二 辰子三千三百七十三

 辰丑三千三百七十四

 辰寅三千三百七十五

 辰卯三千三百七十六

 辰辰三千三百七十七

 辰巳三千三百七十八

 辰午三千三百七十九

 辰未三千三百八十

 辰申三千三百八十一

 辰酉三千三百八十二

 辰戌三千三百八十三

 辰亥三千三百八十四

 星丙二百八十三  辰子三千三百八十五

 辰丑三千三百八十六

 辰寅三千三百八十七

 辰卯三千三百八十八

 辰辰三千三百八十九

 辰巳三千三百九十

 辰午三千三百九十一

 辰未三千三百九十二

 辰申三千三百九十三

 辰酉三千三百九十四

 辰戌三千三百九十五

 辰亥三千三百九十六

 星丁二百八十四  辰子三千三百九十七

 辰丑三千三百九十八

 辰寅三千三百九十九

 辰卯三千四百

 辰辰三千四百一

 辰巳三千四百二

 辰午三千四百三

 辰未三千四百四

 辰申三千四百五

 辰酉三千四百六

 辰戌三千四百七

 辰亥三千四百八

 星戊二百八十五  辰子三千四百九

 辰丑三千四百一十

 辰寅三千四百十一

 辰卯三千四百十二

 辰辰三千四百十三

 辰巳三千四百十四

 辰午三千四百十五

 辰未三千四百十六

 辰申三千四百十七

 辰酉三千四百十八

 辰戌三千四百十九

 辰亥三千四百二十

 星已二百八十六  辰子三千四百二十一

 辰丑三千四百二十二

 辰寅三千四百二十三

 辰卯三千四百二十四

 辰辰三千四百二十五

 辰巳三千四百二十六

 辰午三千四百二十七

 辰未三千四百二十八

 辰申三千四百二十九

 辰酉三千四百三十

 辰戌三千四百三十一

 辰亥三千四百三十二

 星庚二百八十七  辰子三千四百三十三

 辰丑三千四百三十四

 辰寅三千四百三十五

 辰卯三千四百三十六

 辰辰三千四百三十七

 辰巳三千四百三十八

 辰午三千四百三十九

 辰未三千四百四十

 辰申三千四百四十一

 辰酉三千四百四十二

 辰戌三千四百四十三

 辰亥三千四百四十四

 星辛二百八十八  辰子三千四百四十五

 辰丑三千四百四十六

 辰寅三千四百四十七

 辰卯三千四百四十八

 辰辰三千四百四十九

 辰巳三千四百五十

 辰午三千四百五十一

 辰未三千四百五十二

 辰申三千四百五十三

 辰酉三千四百五十四

 辰戌三千四百五十五

 辰亥三千四百五十六

 星壬二百八十九 辰子三千四百五十七

 辰丑三千四百五十八

 辰寅三千四百五十九

 辰卯三千四百六十

 辰辰三千四百六十一

 辰巳三千四百六十二

 辰午三千四百六十三

 辰未三千四百六十四

 辰申三千四百六十五

 辰酉三千四百六十六

 辰戌三千四百六十七

 辰亥三千四百六十八

 星癸二百九十 辰子三千四百六十九

 辰丑三千四百七十

 辰寅三千四百七十一

 辰卯三千四百七十二

 辰辰三千四百七十三

 辰巳三千四百七十四

 辰午三千四百七十五

 辰未三千四百七十六

 辰申三千四百七十七

 辰酉三千四百七十八

 辰戌三千四百七十九

 辰亥三千四百八十

 星癸二百九十一 辰子三千四百八十一

 辰丑三千四百八十二

 辰寅三千四百八十三

 辰卯三千四百八十四

 辰辰三千四百八十五

 辰巳三千四百八十六

 辰午三千四百八十七

 辰未三千四百八十八

 辰申三千四百八十九

 辰酉三千四百九十

 辰戌三千四百九十一

 辰亥三千四百九十二

 星甲二百九十二 辰子三千四百九十三

 辰丑三千四百九十四

 辰寅三千四百九十五

 辰卯三千四百九十六

 辰辰三千四百九十七

 辰巳三千四百九十八

 辰午三千四百九十九

 辰未三千五百

 辰申三千五百一

 辰酉三千五百二

 辰戌三千五百三

 辰亥三千五百四

 星乙二百九十三 辰子三千五百五

 辰丑三千五百六

 辰寅三千五百七

 辰卯三千五百八

 辰辰三千五百九

 辰巳三千五百一十

 辰午三千五百一十一

 辰未三千五百一十二

 辰申三千五百一十三

 辰酉三千五百一十四

 辰戌三千五百一十五

 辰亥三千五百一十六

 星丁二百九十四 辰子三千五百一十七

 辰丑三千五百一十八

 辰寅三千五百一十九

 辰卯三千五百二十

 辰辰三千五百二十一

 辰巳三千五百二十二

 辰午三千五百二十三

 辰未三千五百二十四

 辰申三千五百二十五

 辰酉三千五百二十六

 辰戌三千五百二十七

 辰亥三千五百二十八

 星戊二百九十五 辰子三千五百二十九

 辰丑三千五百三十

 辰寅三千五百三十一

 辰卯三千五百三十二

 辰辰三千五百三十三

 辰巳三千五百三十四

 辰午三千五百三十五

 辰未三千五百三十六

 辰申三千五百三十七

 辰酉三千五百三十八

 辰戌三千五百三十九

 辰亥三千五百四十

 星己二百九十六 辰子三千五百四十一

 辰丑三千五百四十二

 辰寅三千五百四十三

 辰卯三千五百四十四

 辰辰三千五百四十五

 辰巳三千五百四十六

 辰午三千五百四十七

 辰未三千五百四十八

 辰申三千五百四十九

 辰酉三千五百五十

 辰戌三千五百五十一

 辰亥三千五百五十二

 星庚二百九十七 辰子三千五百五十三

 辰丑三千五百五十四

 辰寅三千五百五十五

 辰卯三千五百五十六

 辰辰三千五百五十七

 辰巳三千五百五十八

 辰午三千五百五十九

 辰未三千五百六十

 辰申三千五百六十一

 辰酉三千五百六十二

 辰戌三千五百六十三

 辰亥三千五百六十四

 星辛二百九十八 辰子三千五百六十五

 辰丑三千五百六十六

 辰寅三千五百六十七

 辰卯三千五百六十八

 辰辰三千五百六十九

 辰巳三千五百七十

 辰午三千五百七十一

 辰未三千五百七十二

 辰申三千五百七十三

 辰酉三千五百七十四

 辰戌三千五百七十五

 辰亥三千五百七十六

 星壬#1二百九十九 辰子三千五百七十七

 辰丑三千五百七十八

 辰寅三千五百七十九

 辰卯三千五百八十

 辰辰三千五百八十一

 辰巳三千五百八十二

 辰午三千五百八十三

 辰未三千五百八十四

 辰申三千五百八十五

 辰酉三千五百八十六

 辰戌三千五百八十七

 辰亥三千五百八十八

 星癸三百  辰子三千五百八十九

 辰丑三千五百九十

 辰寅三千五百九十一

 辰卯三千五百九十二

 辰辰三千五百九十三

 辰已三千五百九十四

 辰午三千五百九十五

 辰未三千五百九十六

 辰申三千五百九十七

 辰酉三千五百九十八

 辰戌三千五百九十九

 辰亥三千六百

 皇极经世卷第二之中竟

 #1『星壬』原作『星丑』,据文义及四库本改。

 皇极经世卷第二

 三川邵尧夫撰

 皇极经世卷第二之下

 以元经会之十一   观物篇之十一

 月戌十一星甲三百一 辰子三千六百一

 辰丑三千六百二

 辰寅三千六百三

 辰卯三千六百四

 辰辰三千六百五

 辰巳三千六百六

 辰午三千六百七

 辰未三千六百八

 辰申三千六百九

 辰酉三千六百一十

 辰戌三千六百一十一

 辰亥三千六百一十二

 星乙三百二 辰子三千六百一十三

 辰丑三千六百一十四

 辰寅三千六百一十五

 辰卯三千六百一十六

 辰辰三千六百一十七

 辰巳三千六百一十八

 辰午三千六百一十九

 辰未三千六百二十

 辰申三千六百二十一

 辰酉三千六百二十二

 辰戌三千六百二十三

 辰亥三千六百二十四

 星丙三百三 辰子三千六百二十五

 辰丑三千六百二十六

 辰寅三千六百二十七

 辰卯三千六百二十八

 辰辰三千六百二十九

 辰巳三千六百三十

 辰午三千六百三十一

 辰未三千六百三十二

 辰申三千六百三十三

 辰酉三千六百三十四

 辰戌三千六百三十五

 辰亥三千六百三十六

 星丁三百四 辰子三千六百三十七

 辰丑三千六百三十八

 辰寅三千六百三十九

 辰卯三千六百四十

 辰辰三千六百四十一

 辰巳三千六百四十二

 辰午三千六百四十三

 辰未三千六百四十四

 辰申三千六百四十五

 辰酉三千六百四十六

 辰戌三千六百四十七

 辰亥三千六百四十八

 星戊三百五 辰子三千六百四十九

 辰丑三千六百五十

 辰寅三千六百五十一

 辰卯三千六百五十二

 辰辰三千六百五十三

 辰巳三千六百五十四

 辰午三千六百五十五

 辰未三千六百五十六

 辰申三千六百五十七

 辰酉三千六百五十八

 辰戌三千六百五十九

 辰亥三千六百六十

 星己三百六 辰子三千六百六十一

 辰丑三千六百六十二

 辰寅三千六百六十三

 辰卯三千六百六十四

 辰辰三千六百六十五

 辰巳三千六百六十六

 辰午三千六百六十七

 辰未三千六百六十八

 辰申三千六百六十九

 辰酉三千六百七十

 辰戌三千六百七十一

 辰亥三千六百七十二

 星庚三百七 辰子三千六百七十三

 辰丑三千六百七十四

 辰寅三千六百七十五

 辰卯三千六百七十六

 辰辰三千六百七十七

 辰巳三千六百七十八

 辰午三千六百七十九

 辰未三千六百八十

 辰申三千六百八十一

 辰酉三千六百八十二

 辰戌三千六百八十三

 辰亥三千六百八十四

 星辛三百八 辰子三千六百八十五

 辰丑三千六百八十六

 辰寅三千六百八十七

 辰卯三千六百八十八

 辰辰三千六百八十九

 辰巳三千六百九十

 辰午三千六百九十一

 辰未三千六百九十二

 辰申三千六百九十三

 辰酉三千六百九十四

 辰戌三千六百九十五

 辰亥三千六百九十六

 星壬三百九 辰子三千六百九十七

 辰丑三千六百九十八

 辰寅三千六百九十九

 辰卯三千七百

 辰辰三千七百一

 辰巳三千七百二

 辰午三千七百三

 辰未三千七百四

 辰申三千七百五

 辰酉三千七百六

 辰戌三千七百七

 辰亥三千七百八

 星癸三百一十 辰子三千七百九

 辰丑三千七百一十

 辰寅三千七百一十一

 辰卯三千七百一十二

 辰辰三千七百一十三

 辰巳三千七百一十四

 辰午三千七百一十五

 辰未三千七百一十六

 辰申三千七百一十七

 辰酉三千七百一十八

 辰戌三千七百一十九

 辰亥三千七百二十

 星甲三百一十一 辰子三千七百二十一

 辰丑三千七百二十二

 辰寅三千七百二十三

 辰卯三千七百二十四

 辰辰三千七百二十五

 辰巳三千七百二十六

 辰午三千七百二十七

 辰未三千七百二十八

 辰申三千七百二十九

 辰酉三千七百三十

 辰戌三千七百三十一

 辰亥三千七百三十二

 星乙三百一十二 辰子三千七百三十三

 辰丑三千七百三十四

 辰寅三千七百三十五

 辰卯三千七百三十六

 辰辰三千七百三十七

 辰巳三千七百三十八

 辰午三千七百三十九

 辰未三千七百四十

 辰申三千七百四十一

 辰酉三千七百四十二

 辰戌三千七百四十三

 辰亥三千七百四十四

 星丙三百一十三 辰子三千七百四十五

 辰丑三千七百四十六

 辰寅三千七百四十七

 辰卯三千七百四十八

 辰辰三千七百四十九

 辰巳三千七百五十

 辰午三千七百五十一

 辰未三千七百五十二

 辰申三千七百五十三

 辰酉三千七百五十四

 辰戌三千七百五十五

 辰亥三千七百五十六

 星丁三百一十四 辰子三千七百五十七

 辰丑三千七百五十八

 辰寅三千七百五十九

 辰卯三千七百六十

 辰辰三千七百六十一

 辰巳三千七百六十二

 辰午三千七百六十三

 辰未三千七百六十四

 辰申三千七百六十五

 辰酉三千七百六十六

 辰戌三千七百六十七

 辰亥三千七百六十八

 星戊三百一十五 辰子三千七百六十九

 辰丑三千七百七十

 辰寅三千七百七十一

 辰卯三千七百七十二

 辰辰三千七百七十三

 辰巳三千七百七十四

 辰午三千七百七十五

 辰未三千七百七十六

 辰申三千七百七十七

 辰酉三千七百七十八

 辰戌三千七百七十九

 辰亥三千七百八十

 星己三百一十六 辰子三千七百八十一

 辰丑三千七百八十二

 辰寅三千七百八十三

 辰卯三千七百八十四

 辰辰三千七百八十五

 辰巳三千七百八十六

 辰午三千七百八十七

 辰未三千七百八十八

 辰申三千七百八十九

 辰酉三千七百九十

 辰戌三千七百九十一

 辰亥三千七百九十二

 星庚三百一十七 辰子三千七百九十三

 辰丑三千七百九十四

 辰寅三千七百九十五

 辰卯三千七百九十六

 辰辰三千七百九十七

 辰巳三千七百九十八

 辰午三千七百九十九

 辰未三千八百

 辰申三千八百一

 辰酉三千八百二

 辰戌三千八百三

 辰亥三千八百四

 星辛三百一十八 辰子三千八百五

 辰丑三千八百六

 辰寅三千八百七

 辰卯三千八百八

 辰辰三千八百九

 辰巳三千八百一十

 辰午三千八百一十一

 辰未三千八百一十二

 辰申三千八百一十三

 辰酉三千八百一十四

 辰戌三千八百一十五

 辰亥三千八百一十六

 星壬三百一十九 辰子三千八百一十七

 辰丑三千八百一十八

 辰寅三千八百一十九

 辰卯三千八百二十

 辰辰三千八百二十一

 辰巳三千八百二十二

 辰午三千八百二十三

 辰未三千八百二十四

 辰申三千八百二十五

 辰酉三千八百二十六

 辰戌三千八百二十七

 辰亥三千八百二十八

 星癸三百二十  辰子三千八百二十九

 辰丑三千八百三十

 辰寅三千八百三十一

 辰卯三千八百三十二

 辰辰三千八百三十三

 辰巳三千八百三十四

 辰午三千八百三十五

 辰未三千八百三十六

 辰申三千八百三十七

 辰酉三千八百三十八

 辰戌三千八百三十九

 辰亥三千八百四十

 星甲三百二十一 辰子三千八百四十一

 辰丑三千八百四十二

 辰寅三千八百四十三

 辰卯三千八百四十四

 辰辰三千八百四十五

 辰巳三千八百四十六

 辰午三千八百四十七

 辰未三千八百四十八

 辰申三千八百四十九

 辰酉三千八百五十

 辰戌三千八百五十一

 辰亥三千八百五十二

 星乙三百二十二 辰子三千八百五十三

 辰丑三千八百五十四

 辰寅三千八百五十五

 辰卯三千八百五十六

 辰辰三千八百五十七

 辰巳三千八百五十八

 辰午三千八百五十九

 辰未三千八百六十

 辰申三千八百六十一

 辰酉三千八百六十二

 辰戌三千八百六十三

 辰亥三千八百六十四

 星丙三百二十三 辰子三千八百六十五

 辰丑三千八百六十六

 辰寅三千八百六十七

 辰卯三千八百六十八

 辰辰三千八百六十九

 辰巳三千八百七十

 辰午三千八百七十一

 辰未三千八百七十二

 辰申三千八百七十三

 辰酉三千八百七十四

 辰戌三千八百七十五

 辰亥三千八百七十六

 星丁三百二十四 辰子三千八百七十七

 辰丑三千八百七十八

 辰寅三千八百七十九

 辰卯三千八百八十

 辰辰三千八百八十一

 辰巳三千八百八十二

 辰午三千八百八十三

 辰未三千八百八十四

 辰申三千八百八十五

 辰酉三千八百八十六

 辰戌三千八百八十七

 辰亥三千八百八十八

 星戊三百二十五 辰子三千八百八十九

 辰丑三千八百九十

 辰寅三千八百九十一

 辰卯三千八百九十二

 辰辰三千八百九十三

 辰巳三千八百九十四

 辰午三千八百九十五

 辰未三千八百九十六

 辰申三千八百九十七

 辰酉三千八百九十八

 辰戌三千八百九十九

 辰亥三千九百

 星己三百二十六 辰子三千九百一

 辰丑三千九百二

 辰寅三千九百三

 辰卯三千九百四

 辰辰三千九百五

 辰巳三千九百六

 辰午三千九百七

 辰未三千九百八

 辰申三千九百九

 辰酉三千九百一十

 辰戌三千九百一十一

 辰亥三千九百一十二

 星庚三百二十七 辰子三千九百一十三

 辰丑三千九百一十四

 辰寅三千九百一十五

 辰卯三千九百一十六

 辰辰三千九百一十七

 辰巳三千九百一十八

 辰午三千九百一十九

 辰未三千九百二十

 辰申三千九百二十一

 辰酉三千九百二十二

 辰戌三千九百二十三

 辰亥三千九百二十四

 星辛三百二十八 辰子三千九百二十五

 辰丑三千九百二十六

 辰寅三千九百二十七

 辰卯三千九百二十八

 辰辰三千九百二十九

 辰巳三千九百三十

 辰午三千九百三十一

 辰未三千九百三十二

 辰申三千九百三十三

 辰酉三千九百三十四

 辰戌三千九百三十五

 辰亥三千九百三十六

 星壬三百二十九 辰子三千九百三十七

 辰丑三千九百三十八

 辰寅三千九百三十九

 辰卯三千九百四十

 辰辰三千九百四十一

 辰巳三千九百四十二

 辰午三千九百四十三

 辰未三千九百四十四

 辰申三千九百四十五

 辰酉三千九百四十六

 辰戌三千九百四十七

 辰亥三千九百四十八

  星癸三百三十  辰子三千九百四十九

 辰丑三千九百五十

 辰寅三千九百五十一

 辰卯三千九百五十二

 辰辰三千九百五十三

 辰巳三千九百五十四

 辰午三千九百五十五

 辰未三千九百五十六

 辰申三千九百五十七

 辰酉三千九百五十八

 辰戌三千九百五十九

 辰亥三千九百六十

 以元经会之十二 观物篇之十二

 月亥十二星甲三百三十一辰子三千九百六十一

 辰丑三千九百六十二

 辰寅三千九百六十三

 辰卯三千九百六十四

 辰辰三千九百六十五

 辰巳三千九百六十六

 辰午三千九百六十七

 辰未三千九百六十八

 辰申三千九百六十九

 辰酉三千九百七十

 辰戌三千九百七十一

 辰亥三千九百七十二

 星乙三百三十二 辰子三千九百七十三

 辰丑三千九百七十四

 辰寅三千九百七十五

 辰卯三千九百七十六

 辰辰三千九百七十七

 辰巳三千九百七十八

 辰午三千九百七十九

 辰未三千九百八十

 辰申三千九百八十一

 辰酉三千九百八十二

 辰戌三千九百八十三

 辰亥三千九百八十四

 星丙三百三十三 辰子三千九百八十五

 辰丑三千九百八十六

 辰寅三千九百八十七

 辰卯三千九百八十八

 辰辰三千九百八十九

 辰巳三千九百九十

 辰午三千九百九十一

 辰未三千九百九十二

 辰申三千九百九十三

 辰酉三千九百九十四

 辰戌三千九百九十五

 辰亥三千九百九十六

 星丁三百三十四 辰子三千九百九十七

 辰丑三千九百九十八

 辰寅三千九百九十九

 辰卯四千

 辰辰四千一

 辰巳四千二

 辰午四千三

 辰未四千四

 辰申四千五

 辰酉四千六

 辰戌四千七

 辰亥四千八

 星戊三百三十五 辰子四千九

 辰丑四千一十

 辰寅四千一十一

 辰卯四千一十二

 辰辰四千一十三

 辰巳四千一十四

 辰午四千一十五

 辰未四千一十六

 辰申四千一十七

 辰酉四千一十八

 辰戌四千一十九

 辰亥四千二十

 星己三百三十六 辰子四千二十一

 辰丑四千二十二

 辰寅四千二十三

 辰卯四千二十四

 辰辰四千二十五

 辰巳四千二十六

 辰午四千二十七

 辰未四千二十八

 辰申四千二十九

 辰酉四千三十

 辰戌四千三十一

 辰亥四千三十二

 星庚三百三十七 辰子四千三十三

 辰丑四千三十四

 辰寅四千三十五

 辰卯四千三十六

 辰辰四千三十七

 辰巳四千三十八

 辰午四千三十九

 辰未四千四十

 辰申四千四十一

 辰酉四千四十二

 辰戌四千四十三

 辰亥四千四十四

 星辛三百三十八 辰子四千四十五

 辰丑四千四十六

 辰寅四千四十七

 辰卯四千四十八

 辰辰四千四十九

 辰巳四千五十

 辰午四千五十一

 辰未四千五十二

 辰申四千五十三

 辰酉四千五十四

 辰戌四千五十五

 辰亥四千五十六

 星壬三百三十九 辰子四千五十七

 辰丑四千五十八

 辰寅四千五十九

 辰卯四千六十

 辰辰四千六十一

 辰巳四千六十二

 辰午四千六十三

 辰未四千六十四

 辰申四千六十五

 辰酉四千六十六

 辰戌四千六十七

 辰亥四千六十八

 星癸三百四十 辰子四千六十九

 辰丑四千七十

 辰寅四千七十一

 辰卯四千七十二

 辰辰四千七十三

 辰巳四千七十四

 辰午四千七十五

 辰未四千七十六

 辰申四千七十七

 辰酉四千七十八

 辰戌四千七十九

 辰亥四千八十

 星甲三百四十一 辰子四千八十一

 辰丑四千八十二

 辰寅四千八十三

 辰卯四千八十四

 辰辰四千八十五

 辰巳四千八十六

 辰午四千八十七

 辰未四千八十八

 辰申四千八十九

 辰酉四千九十

 辰戌四千九十一

 辰亥四千九十二

 星乙三百四十二 辰子四千九十三

 辰丑四千九十四

 辰寅四千九十五

 辰卯四千九十六

 辰辰四千九十七

 辰巳四千九十八

 辰午四千九十九

 辰未四千一百

 辰申四千一百一

 辰酉四千一百二

 辰戌四千一百三

 辰亥四千一百四

 星丙三百四十三 辰子四千一百五

 辰丑四千一百六

 辰寅四千一百七

 辰卯四千一百八

 辰辰四千一百九

 辰巳四千一百一十

 辰午四千一百一十一

 辰未四千一百一十二

 辰申四千一百一十三

 辰酉四千一百一十四

 辰戌四千一百一十五

 辰亥四千一百一十六

 星丁三百四十四 辰子四千一百一十七

 辰丑四千一百一十八

 辰寅四千一百一十九

 辰卯四千一百二十

 辰辰四千一百二十一

 辰巳四千一百二十二

 辰午四千一百二十三

 辰未四千一百二十四

 辰申四千一百二十五

 辰酉四千一百二十六

 辰戌四千一百二十七

 辰亥四千一百二十八

 星戊三百四十五 辰子四千一百二十九

 辰丑四千一百三十

 辰寅四千一百三十一

 辰卯四千一百三十二

 辰辰四千一百三十三

 辰巳四千一百三十四

 辰午四千一百三十五

 辰未四千一百三十六

 辰申四千一百三十七

 辰酉四千一百三十八

 辰戌四千一百三十九

 辰亥四千一百四十

 星己三百四十六 辰子四千一百四十一

 辰丑四千一百四十二

 辰寅四千一百四十三

 辰卯四千一百四十四

 辰辰四千一百四十五

 辰巳四千一百四十六

 辰午四千一百四十七

 辰未四千一百四十八

 辰申四千一百四十九

 辰酉四千一百五十

 辰戌四千一百五十一

 辰亥四千一百五十二

 星庚三百四十七 辰子四千一百五十三

 辰丑四千一百五十四

 辰寅四千一百五十五

 辰卯四千一百五十六

 辰辰四千一百五十七

 辰巳四千一百五十八

 辰午四千一百五十九

 辰未四千一百六十

 辰申四千一百六十一

 辰酉四千一百六十二

 辰戌四千一百六十三

 辰亥四千一百六十四

 星辛三百四十八 辰子四千一百六十五

 辰丑四千一百六十六

 辰寅四千一百六十七

 辰卯四千一百六十八

 辰辰四千一百六十九

 辰巳四千一百七十

 辰午四千一百七十一

 辰未四千一百七十二

 辰申四千一百七十三

 辰酉四千一百七十四

 辰戌四千一百七十五

 辰亥四千一百七十六

 星壬三百四十九 辰子四千一百七十七

 辰丑四千一百七十八

 辰寅四千一百七十九

 辰卯四千一百八十

 辰辰四千一百八十一

 辰巳四千一百八十二

 辰午四千一百八十三

 辰未四千一百八十四

 辰申四千一百八十五

 辰酉四千一百八十六

 辰戌四千一百八十七

 辰亥四千一百八十八

 星癸三百五十 辰子四千一百八十九

 辰丑四千一百九十

 辰寅四千一百九十一

 辰卯四千一百九十二

 辰辰四千一百九十三

 辰巳四千一百九十四

 辰午四千一百九十五

 辰未四千一百九十六

 辰申四千一百九十七

 辰酉四千一百九十八

 辰戌四千一百九十九

 辰亥四千二百

 星甲三百五十一 辰子四千二百一

 辰丑四千二百二

 辰寅四千二百三

 辰卯四千二百四

 辰辰四千二百五

 辰巳四千二百六

 辰午四千二百七

 辰未四千二百八

 辰申四千二百九

 辰酉四千二百一十

 辰戌四千二百一十一

 辰亥四千二百一十二

 星乙三百五十二 辰子四千二百一十三

 辰丑四千二百一十四

 辰寅四千二百一十五

 辰卯四千二百一十六

 辰辰四千二百一十七

 辰巳四千二百一十八

 辰午四千二百一十九

 辰未四千二百二十

 辰申四千二百二十一

 辰酉四千二百二十二

 辰戌四千二百二十三

 辰亥四千二百二十四

 星丙三百五十三 辰子四千二百二十五

 辰丑四千二百二十六

 辰寅四千二百二十七

 辰卯四千二百二十八

 辰辰四千二百二十九

 辰巳四千二百三十

 辰午四千二百三十一

 辰未四千二百三十二

 辰申四千二百三十三

 辰酉四千二百三十四

 辰戌四千二百三十五

 辰亥四千二百三十六

 星丁三百五十四 辰子四千二百三十七

 辰丑四千二百三十八

 辰寅四千二百三十九

 辰卯四千二百四十

 辰辰四千二百四十一

 辰巳四千二百四十二

 辰午四千二百四十三

 辰未四千二百四十四

 辰申四千二百四十五

 辰酉四千二百四十六

 辰戌四千二百四十七

 辰亥四千二百四十八

 星戊三百五十五 辰子四千二百四十九

 辰丑四千二百五十

 辰寅四千二百五十一

 辰卯四千二百五十二

 辰辰四千二百五十三

 辰巳四千二百五十四

 辰午四千二百五十五

 辰未四千二百五十六

 辰申四千二百五十七

 辰酉四千二百五十八

 辰戌四千二百五十九

 辰亥四千二百六十

 星己三百五十六 辰子四千二百六十一

 辰丑四千二百六十二

 辰寅四千二百六十三

 辰卯四千二百六十四

 辰辰四千二百六十五

 辰巳四千二百六十六

 辰午四千二百六十七

 辰未四千二百六十八

 辰申四千二百六十九

 辰酉四千二百七十

 辰戌四千二百七十一

 辰亥四千二百七十二

 星庚三百五十七 辰子四千二百七十三

 辰丑四千二百七十四

 辰寅四千二百七十五

 辰卯四千二百七十六

 辰辰四千二百七十七

 辰巳四千二百七十八

 辰午四千二百七十九

 辰未四千二百八十

 辰申四千二百八十一

 辰酉四千二百八十二

 辰戌四千二百八十三

 辰亥四千二百八十四

 星辛三百五十八 辰子四千二百八十五

 辰丑四千二百八十六

 辰寅四千二百八十七

 辰卯四千二百八十八

 辰辰四千二百八十九

 辰巳四千二百九十

 辰午四千二百九十一

 辰未四千二百九十二

 辰申四千二百九十三

 辰酉四千二百九十四

 辰戌四千二百九十五

 辰亥四千二百九十六

 星壬三百五十九 辰子四千二百九十七

 辰丑四千二百九十八

 辰寅四千二百九十九

 辰卯四千三百

 辰辰四千三百一

 辰巳四千三百二

 辰午四千三百三

 辰未四千三百四

 辰申四千三百五

 辰酉四千三百六

 辰戌四千三百七

 辰亥四千三百八

 星癸三百六十 辰子四千三百九

 辰丑四千三百一十

 辰寅四千三百一十一

 辰卯四千三百一十二

 辰辰四千三百一十三

 辰巳四千三百一十四

 辰午四千三百一十五

 辰未四千三百一十六

 辰申四千三百一十七

 辰酉四千三百一十八

 辰戌四千三百一十九

 辰亥四千三百二十

 皇极经世卷第二之下竟